Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Centres de treball mòbils o itinerants

El règim general de dietes i despeses de viatge exceptuats de gravamen també resulta aplicable a les assignacions per a despeses de locomoció, manutenció i estada que percebin els treballadors contractats específicament per prestar els seus serveis en empreses amb centres de treball mòbils o itinerants, sempre que aquelles assignacions corresponguin a desplaçaments a municipi diferent del que constitueixi la residència habitual del treballador.

Es considera empresa mòbil o itinerant aquella que, per les característiques pròpies de l'activitat que realitza, requereix un desplaçament necessari dels seus treballadors als llocs on els seus serveis són requerits. La definició de centre de treball mòbil o itinerant està associada amb el desplaçament dels treballadors als diferents llocs en els que l'empresa ha de prestar els seus serveis, de tal manera que en aquest tipus de contractes de treball és consubstancial l'acceptació, per part del treballador, de la indeterminació del Centre on han de prestar-se els serveis. En definitiva, el treballador realitzant la seva activitat en el mateix centre de treball, es desplaça amb ell. Tenen aquesta consideració, per exemple, els circs i determinades empreses de muntatges i instal·lacions elèctriques i telefòniques.