Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Funcionaris i empleats amb destinació a Espanya

Es consideren com assignacions per a despeses normals de manutenció i estada en hotels, restaurants i altres establiments d'hostaleria exclusivament les quantitats que es re­cogen en el quadre: Assignacions per a despeses de manutenció i estada exceptuades de gravamen.

Important: a l'efecte de l'aplicació de l'exempció, el pagador haurà d'acreditar el dia i el lloc del desplaçament, així com la seva raó o motiu. L'excés sobre les canti­dades indicades està subjecte a gravamen en concepte de rendiments del treball.

Assignacions per a despeses de manutenció i estada exceptuades de gravamen

1. Pernoctant en municipi diferent  del lloc de treball i de residència del perceptor EspanyaEstranger
Despeses d'estada, amb caràcter general L'import de les despeses que es justifiquin
Despeses d'estada (conductors de vehicles de transport de mercaderies per carretera sense justificació de despeses) 15,00 euros/dia 25,00 euros/dia
Despeses de manutenció 53,34 euros/dia 91,35 euros/dia
2. Sense pernoctar en municipi diferent del lloc de treball i de residència del perceptor EspanyaEstranger
Manutenció, amb caràcter general 26,67 euros/dia 48,08 euros/dia
Manutenció (personal de vol) 36,06 euros/dia (*) 66,11 euros/dia (*)

Nota als quadres:

(*) Si en un mateix dia es produïssin desplaçaments en territori espanyol i a l'estranger, la quantia aplicable serà la que correspongui segons el major nombre de vols realitzats.(Tornar)

Exemple:

Durant tres dies del mes d'abril de 2022, el senyor L.G.R. va ser enviat per la seva empresa des del municipi en el que resideix i treballa a un altre, distant 500 km, per realitzar determinades gestions comercials, acreditant el pagador tals circumstàncies. En concepte de dietes i despeses de locomoció va percebre 760 euros, havent pernoctat dos dies del viatge.

Com a justificants de les despeses, conserva el bitllet d'anada i tornada d'avió de la qual quantia ascendeix a 210 euros i la factura de l'hotel que ascendeix a 195 euros.

Quina quantitat de la percebuda en concepte de dietes i despeses de desplaçament haurà de declarar el senyor L.G.R. en concepte d'ingressos íntegres a l'efecte de l'IRPF ?

Solució

Import percebut = 760,00

Despeses exceptuades de gravamen:

  • Locomoció: justificats (bitllet d'avió) = 210,00
  • Estada: justificats (factura de l'hotel) = 195,00
  • Manutenció [(53,34 x 2) + 26,67] = 133,35
  • Total = 538,35

Ingressos íntegres fiscalment computables: (760,00 - 538,35) = 221,65