Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Funcionaris i empleats amb destinació a l'estranger

Règim d'excessos

En els termes establerts en l'article 9.A.3.b) del Reglament de l'IRPF, té la consideració de dieta exceptuada de gravamen l'excés que percebin sobre les retribucions totals que obtindrien, en el supòsit de trobar-se destinats a Espanya, les següents persones amb destinació a l'estranger, sempre que siguin contribuents per l'IRPF.

  • Funcionaris públics espanyols.

  • Personal al servei de l'Administració de l'Estat.

  • Funcionaris i personal al servei d'unes altres Administracions Públiques.

  • Empleats d'empreses amb destinació a l'estranger.

Important: en aquests supòsits no s'exigeix el requisit de què el desplaçament i permanència  del perceptor sigui per un període continuat inferior a nou mesos. Així mateix, l'aplicació d'aquest règim de dietes exceptuades de gravamen és incompatible amb l'exempció per als rendiments percebuts per treballs realitzats a l'estranger [art.7.p) Llei IRPF ]. 

Càlcul de l'import exempt

  • Tractant-se de funcionaris públics espanyols amb destinació a l'estranger, l'import exempt serà l'«excés »que percebin sobre les retribucions totals que obtindrien en el supòsit de trobar-se destinats a Espanya, com a conseqüència de l'aplicació dels mòduls i de la percepció de les indemnitzacions previstes en els articles 4, 5 i 6 del Reial decret 6/1995, de 13 de gener, pel qual es regula el règim de retribucions dels funcionaris destinats a l'estranger, i calculant aquest excés en la forma prevista en aquest Reial decret, i la indemnització prevista en l'article 25.1 i 2 del Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

  • En el supòsit de personal al servei de l'Administració de l'Estat amb destinació a l'estranger, l'import exempt serà l'«excés »que percebin sobre les retribucions totals que obtindria per sous, triennis, complements o incentius, en el supòsit de trobar-se destinat a Espanya. A aquests efectes, l'òrgan competent en matèria retributiva acordarà les equiparacions retributives que puguin correspondre a aquest personal si estigués destinat a Espanya.

  • En el cas d'empleats d'empreses, amb destinació a l'estranger, l'import exempt serà l'«excés »que percebin sobre les retribucions totals que obtindrien per sous, jornals, antiguitat, pagues extraordinàries, fins i tot la de beneficis, ajuda familiar o qualsevol altre concepte, per raó de càrrec, treball, categoria o professió en el supòsit de trobar-se destinats a Espanya.

Incompatibilitat

El contribuent podrà optar per l'aplicació d'aquest règim d'excessos en substitució de l'exempció per als rendiments percebuts per  treballs efectivament realitzats a l'estranger  que es comenta en el Capítol 2.