Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Esquema general

Fase 1a:

(+) Import íntegre meritat (retribucions dineràries).

(+) Valoració fiscal més ingrés a compte no repercutit (retribucions en espècie).

(+) Contribucions empresarials a sistemes de previsió social (imports imputats).

(+) Aportacions al patrimoni protegit de persones amb discapacitat.

(-) Reduccions aplicables sobre els següents rendiments:

 • Generats en un termini superior a dos anys.
 • Obtinguts de forma notòriament irregular en el temps.
 • Prestacions percebudes de règims públics de previsió social.
 • Prestacions percebudes de sistemes privats de previsió social (règim transitori).

(=) Rendiment íntegre del treball.

Fase 2a:

(-) Despeses deduïbles:

 • Cotitzacions a la Seguretat Social o a mutualitats obligatòries de funcionaris.
 • Detraccions per drets passius.
 • Cotitzacions a col·legis d'orfes o institucions similars.
 • Quotes satisfetes a sindicats.
 • Quotes satisfetes a Col·legis professionals, si la col·legiació és obligatòria.
 • Despeses de defensa jurídica en litigis amb l'ocupador.

(=) Rendiment net previ del treball.

Unes altres despeses:

 1. Quantia fixa aplicable amb caràcter general: 2000 euros.
 2. Increment per mobilitat geogràfica.
 3. Increment per a treballadors actius amb discapacitat.

(=)  Rendiment net del treball.

Fase 3a:

(-) Reducció per obtenció de rendiments de treball (només per a contribuents amb rendiments nets de treball inferiors a 16.825 euros i rendes diferents de les de treball que no superin 6.500 euros).

(=) Rendiment net reduït del treball.