Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

En particular, anàlisi de les despeses de l'article 19.2.f) de la Llei de l'IRPF

Normativa:  Article 19.2.f) Llei  IRPF

Atenció: les despeses deduïbles de l'article 19.2.f) de la Llei de l'IRPF s'apliquen per unitat familiar en el supòsit de tributació conjunta.

Sota aquest concepte s'inclouen les següents quantitats deduïbles com a despeses:

a. Per obtenció de rendiments

2000 euros anuals, amb caràcter general, per a tots els contribuents que obtinguin rendiments de treball.

b. Increment per mobilitat geogràfica

  • La quantia anterior s'incrementarà 2000 euros anuals addicionals quan es tracti de contribuents en els qui concorrin els requisits que a continuació s'enumeren:

    1. Que es tracti de desocupats inscrits en l'oficina d'ocupació.

    2. Que acceptin un lloc de treball situat en un municipi diferent del de la seva residència habitual.

    3. Que el nou lloc de treball exigeixi el trasllat de la seva residència habitual a un nou municipi.

Tingui-se  en compte que l'article 19.2.f) de la Llei de l'IRPF no conté, per a l'aplicació de l'increment per mobilitat geogràfica, cap requisit de caràcter temporal, ni quant a la permanència en el lloc de treball que s'accepta ni quant a la permanència en el municipi al que trasllada la seva residència amb motiu de l'acceptació del lloc de treball.

En el cas de l'increment de la despesa deduïble per mobilitat geogràfica, en aplicar-se el mateix en l'exercici en el que es produeixi el canvi de residència i en el següent, el límit ha de calcular-se individualment a cadascun dels dos exercicis i vindrà determinat pel rendiment íntegre del treball que ha generat les esmentades despeses a cadascun d'ells, una vegada aplicada, si escau, la reducció del 30% sobre rendiments íntegres generats en més de dos anys o que siguin notòriament irregulars corresponent a aquell rendiment i minorat el seu import, en cada període impositiu, tant per la resta de despeses deduïbles vinculats exclusivament a tal rendiment, com per la part proporcional dels restants despeses deduïbles que correspongui a la durada del contracte de treball acceptat. De no obtenir-se rendiment del treball algun en el segon exercici del treball que va motivar el canvi de residència, la quantitat a computar de la despesa deduïble en aquest exercici serà zero.

  • L'import de 2000 euros anuals addicionals s'aplicarà durant el període impositiu en el que es produeixi el canvi de residència i en el següent.

    Si en tributació conjunta hi ha més d'un contribuent amb dret a aplicar la despesa deduïble per aquell concepte, l'import total que podrà ser objecte de deducció serà de 2000 euros, amb el límit dels rendiments nets del treball derivats dels llocs de treball acceptats per tots els contribuents que tinguin dret a l'aplicació d'aquella despesa.

c. Increment per a treballadors actius amb discapacitat

Tractant-se de persones amb discapacitat que obtinguin rendiments del treball com a treballadors actius, la quantia general s'incrementarà en les quantitats que s'assenyalen en el quadre següent:

La condició de  persona amb discapacitat i la seva acreditació  es comenta en el Capítol 14.

Grau de discapacitatQuantia (euros)
Igual o superior al 33 per 100 i inferior al 65 per 100 3.500
Igual o superior al 65 per 100 o que acreditin necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda, encara que no assoleixin el 65 per 100 de discapacitat 7.750

Per a l'aplicació d'aquestes despeses deduïbles en concepte de treballador actiu amb discapacitat es requereix que concorrin simultàniament, durant qualsevol dia del període impositiu, les següents circumstàncies:

1. Ser treballador en actiu.

Per l'expressió"treballador en actiu" recollida en l'article 19.2.f) de la Llei de l'IRPF ha d'entendre's la d'aquell que percep rendiments de treball com a conseqüència de la prestació efectiva dels seus serveis retribuïts, per compte aliè i dins l'àmbit d'organització i direcció d'una altra persona, física o jurídica, denominada ocupador o empresari.

Precisions:

No pot entendre's com a treballador actiu a un contribuent en situació legal de desocupació, que desenvolupi una activitat econòmica, que estigui prejubilat, etc.

S'equipara a les persones que perceben una prestació per incapacitat laboral transitòria amb els treballadors actius. Sentència del Tribunal Suprem núm. 1381/2020, de 22 d'octubre (ROJ STS 3518/2020).

D'igual manera, no és exigible l'habitualitat en la prestació laboral per a la qualificació de "treballador actiu", bastant, que la persona amb el grau de discapacitat reconegut sigui, durant un només dia del període impositiu, perceptor de rendes del treball per la prestació efectiva de serveis (que poden ser a temps parcial) retribuïts, per compte aliè (de caràcter fix o temporal), dins l'àmbit d'organització i direcció d'una altra persona (física o jurídica). Sentència del Tribunal Suprem núm. 1356/2020, de 20 d'octubre (Roj: STS 3265/2020).

2. Tenir el grau de discapacitat exigit, que haurà d'acreditar-se conforme al que preveu l'article 72 del Reglament de l'IRPF.

A aquests efectes en  l'IRPF tenen la consideració de persona amb discapacitat aquells contribuents amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.

Quant a l'acreditació del grau de discapacitat haurà d'efectuar-se mitjançant certificat o resolució expedit per l'Institut de Migracions i Serveis Socials o l'òrgan competent de les Comunitats Autònomes.

No obstant això, es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent en el cas dels pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa i en el cas dels pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Igualment, es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent, quan es tracti de persones de la qual incapacitat sigui declarada judicialment, encara que no assoleixi aquest grau.

Important: tingui-se en compte que, a partir del 3 de setembre de 2021, data d'entrada en vigor de la Llei 8/2021, de 2 de juny, que reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, les referències realitzades a la incapacitació judicial, s'estenen a les resolucions judicials en les que s'estableix la curatela representativa de les persones amb discapacitat.

En el supòsit de tributació conjunta d'unitats familiars en les que existeixin diversos treballadors actius que tinguin la consideració de persona amb discapacitat, l'import total de la despesa deduïble per aquell concepte serà la quantia que correspongui al contribuent amb major grau de discapacitat, amb el límit de la suma dels rendiments nets del treball corresponents als períodes en què els contribuents, amb dret a aplicar aquest concepte de despesa, siguin treballadors en actiu i amb discapacitat.

d. Límit de les despeses deduïbles en concepte d'unes altres despeses diferents

Les despeses deduïbles en concepte d'unes altres despeses diferents tindran com a límit el rendiment íntegre del treball que ha generat les esmentades despeses, una vegada aplicades si escau les reduccions de l'article 18 de la Llei de  l' IRPF corresponents a aquell rendiment, i minorat a la resta de despeses deduïbles establerts en l'article 19 de la Llei de l'IRPF que corresponen, exclusiva o proporcionalment, a aquells rendiments.

A l'efecte de l'aplicació d'aquest límit, quan el contribuent obtingui en el mateix període impositiu rendiments derivats d'un treball que permeti computar una major despesa deduïble en el concepte de mobilitat geogràfica i en el de treballador actiu amb discapacitat, i altres rendiments del treball, l'increment de la despesa deduïble s'atribuirà exclusivament als rendiments íntegres del treball assenyalats en primer lloc.

En conseqüència, el límit de les despeses incrementats regulats en els paràgrafs segon i tercer de la lletra f) de l'article 19.2) de la Llei d'IRPF és el rendiment íntegre vinculat a ells, una vegada aplicades si escau les reduccions de l'article 18 de la Llei de l'IRPF, menys les despeses deduïbles vinculades exclusivament al rendiment obtingut i la part proporcional dels restants que correspongui a la durada del contracte de treball acceptat o del nombre de dies en els que concorrin les circumstàncies de treballador en actiu i amb discapacitat.

En cas que, en tributació individual o conjunta, coincideixin l'increment de despesa deduïble per mobilitat geogràfica i per treballador actiu amb discapacitat, els rendiments que limiten la quantia a deduir per ambdós conceptes és la resultant de la suma dels rendiments que generen el dret a deduir per un o ambdós conceptes.

Exemple:

El senyor J.F.T amb una discapacitat reconeguda del 34 per 100 durant 2022 va estar treballant el mes de gener en una empresa obtenint uns rendiments nets de 1.000 euros. Posteriorment, va estar desocupat fins al mes desembre en el que va acceptar un lloc de treball que li va exigir canviar la seva residència a un altre municipi i pel qual va obtenir uns rendiments nets de 800 euros. Durant el temps que va estar desocupat va estar inscrit en l'oficina d'ocupació i va cobrar 6.000 euros.

Determinar les despeses deduïbles en concepte d'increment per mobilitat geogràfica i per treballador actiu amb discapacitat.

Solució

Import total de les despeses deduïbles per ambdós conceptes (2000 + 3.500) = 5.500

Per mobilitat geogràfica: 2000

Per treballador actiu amb discapacitat: 3.500

Límit de les despeses incrementats (1.000 + 800) (1) = 1.800

Import a deduir (2) = 1.800

Notes a l'exemple:

(1) Els rendiments nets totals corresponents a mobilitat geogràfica i treballador actiu amb discapacitat: 1.000 euros del mes de gener i 800 euros pel lloc de treball que li ha exigit traslladar la seva residència habitual. (Tornar)

(2) El contribuent podrà deduir 1.800 euros optant bé per deduir 1.800 euros per treballador actiu amb discapacitat i no deduir res per mobilitat geogràfica, o bé per deduir 800 euros per mobilitat geogràfica i 1.000 euros  per treballador actiu amb discapacitat. (Tornar)