Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Fase 3a: Determinació del rendiment net reduït

Reducció general per obtenció de rendiments del treball

Normativa Art. 20 Llei IRPF

Aquesta reducció, que s'aplica als contribuents que obtinguin uns rendiments nets del treball inferiors a 16.825 euros, sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball  superiors a 6.500 euros, minorarà el rendiment net del treball en les següents quanties:

(*) RNT = rendiment net del treball que serà el resultat de minorar el rendiment íntegre amb les despeses previstes en les lletres a), b), c), d) i e) de l'article 19.2 de la Llei de l'IRPF (Tornar)
Rendiment net positiuImport de la reducció
13.115  euros o menys  5.565 euros
Entre 13.115,1 i 16.825 euros  5.565 - [1,5 x (RNT - 13.115)] (*)

El concepte de rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball inclou la suma algebraica dels rendiments nets (del capital mobiliari i immobiliari, i d'activitats econòmiques), d'imputacions de rendes i dels guanys i pèrdues patrimonials computades l'any, sense aplicar les regles d'integració i compensació. Ara bé, els rendiments han de computar-se pel seu import net, això és, una vegada deduïdes les despeses, però sense aplicació de les reduccions corresponents.

En el supòsit de tributació conjunta d'unitats familiars en les que diversos dels seus membres obtinguin rendiments del treball, l'import de la reducció es determinarà en funció de la quantia conjunta dels rendiments nets del treball de tots els membres de la unitat familiar i, si escau, de les rendes diferents de les del treball, sense que sigui procedent multiplicar l'import de la reducció resultant en funció del nombre de membres de la unitat familiar perceptors de rendiments del treball.

Important : com a conseqüència de l'aplicació d'aquesta reducció el saldo resultant no podrà ser negatiu.