Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Rendiments estimats del treball i operacions vinculades

Rendiments estimats de treball

Normativa: Arts. 6.5 i 40 Llei IRPF

Les prestacions de serveis susceptibles de generar rendiments del treball es presumeixen retribuïdes, llevat que hi hagi una prova en contra.

En defecte de prova en contrari, la valoració d'aquests rendiments s'efectuarà pel valor normal en el mercat dels mateixos, entenent-se per valor normal en el mercat la contraprestació que se'n recordaria entre subjectes independents, llevat que hi hagi una prova en contra. No obstant això, la valoració de determinades retribucions estimades satisfetes en espècie s'efectuarà aplicant les regles especials de valoració que en el proper epígraf (Rendiments del treball en espècie ) es comenten.

Rendiments del treball en operacions vinculades

Normativa: Art. 41 Llei IRPF

En els supòsits en què la prestació del treball personal es realitzi a una societat amb la que es donin relacions de vinculació, en els termes previstos en l'article 18 de la  LIS, les operacions entre persones o entitats vinculades es valoraran pel seu valor de mercat. S'entendrà per valor de mercat aquell que se n'hauria recordat per persones o entitats independents en condicions de lliure competència.

Respecte a  la  LIS vegeu la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats.

Conforme a l'article 18 de la LIS les relacions de vinculació es donen en les operacions realitzades entre:

  • Una entitat i els seus socis o partícips,
  • Una entitat i els seus consellers o administradors de dret i de fet,
  • Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentesc en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors,
  • Una entitat i els consellers o administradors d'una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup.

Quan la vinculació es defineixi en funció de la relació sociosocietat, la participació del soci haurà de ser igual o superior al 25 per 100.

En el supòsit de retribucions per l'exercici de les seves funcions de consellers o administradors d'entitats, no se segueixen les regles de les relacions de vinculació, perquè així l'estableix expressament l'article 18.2 de la LIS, i per tant aquestes retribucions queden excloses de l'àmbit de les operacions vinculades que es regula en l'article 41 de la Llei IRPF.

L'Administració tributària podrà comprovar que les operacions realitzades entre persones o entitats vinculades s'han valorat pel seu valor normal de mercat i efectuarà, si escau, les correccions valoratives que siguin procedents respecte de les operacions subjectes a l'impost sobre societats, a l'IRPF o a l'Impost sobre la Renda de no Residents que no haguessin estat valorades pel seu valor normal de mercat. A aquest efecte, el contribuent de l'IRPF haurà de complir les obligacions de documentació de les operacions vinculades en els termes i condicions establertes en el capítol V (articles 13 a 16) del Reglament de l'impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret 634/2015, de 10 de juliol (BOE d'11 de juliol).