Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Regla general de valoració i ingrés a compte

Regla general de valoració

Normativa: Art. 43.1 Llei IRPF

Amb caràcter general, les retribucions en espècie han de valorar-se pel seu valor normal en el mercat. No obstant això, en la valoració de determinades retribucions del treball en espècie han d'aplicar-se les  normes especials de valoració  que més endavant es comenten.

Ingrés a compte

Normativa: Arts. 43.2 Llei IRPF i 102 Reglament  IRPF

A l'import de la valoració de la retribució en espècie del treball se li addicionarà l'ingrés a compte que correspongui realitzar al pagador d'aquestes retribucions, independentment del fet que aquest ingrés a compte hagi estat efectivament realitzat. La quantia de l'ingrés a compte serà la que resulti d'aplicar el percentatge de retenció que correspongui sobre la valoració de la retribució en espècie.

No obstant això, no serà procedent addicionar l'ingrés a compte en els supòsits següents:

  1. Quan no existeixi obligació d'efectuar ingressos a compte sobre retribucions en espècie del treball, com és el cas de les contribucions satisfetes pels promotors de plans de pensions, de plans de previsió social empresarial i de mutualitats de previsió social que redueixin la base imposable.

  2. Quan l'ingrés l'ingrés a compte hagi estat repercutit al treballador.

En definitiva, en les retribucions en espècie el rendiment íntegre del treball s'obté mitjançant la suma de la valoració de la retribució en espècie més l'import de l'ingrés a compte no repercutit al treballador. Així doncs:

Rendiment íntegre = Valoració + Ingrés a compte no repercutit