Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

3. Altres regles especials

a. Préstecs amb tipus d'interès inferiors al legal dels diners, concertats amb posterioritat a l'1 de gener de 1992

La valoració es realitzarà per la diferència entre l'import dels interessos efectivament pa­gados i el que resultaria d'aplicar l'interès legal dels diners vigent per a cada exercici. Per a l'any 2022, l'interès legal dels diners ha estat fixat en el 3 per 100.

Vegeu la disposició addicional quaranta-sisena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre).

Tanmateix, no tenen la consideració de retribucions en espècie els préstecs amb tipus d'interès inferior al legal dels diners concertats amb anterioritat a l'1 de gener de 1992 i del qual principal hagués estat lloc a disposició del prestatari també amb anterioritat a aquesta data. Vegeu sobre això la disposició addicional segona de la Llei de l'IRPF.

b. Altres retribucions en espècie que es valoren pel cost per a l'ocupador, inclosos els tributs que gravin l'operació

  • Les prestacions en concepte de manutenció, allotjament, viatges i similars.

  • Les primes o quotes satisfetes en virtut de contracte d'assegurança o un altre similar.

  • Les quantitats destinades a satisfer despeses d'estudis i manutenció del contribu­yente o d'unes altres persones lligades al mateix per vincle de parentesc, inclosos els afins, fins al quart grau inclusivament.

c. Contribucions satisfetes per promotors de plans de pensions, contribucions sa­tisfechas per empreses promotores regulades en la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de desembre de 2016, quantitats satisfetes per empresaris per fer front a compromisos per pensions i quantitats satisfetes per empresa­rios a assegurances de dependència

La valoració coincidirà amb l'import de les contribucions o quantitats satisfetes que hagin estat imputades al perceptor.

Precisió : tingui-se en compte que, amb efectes  des del 13 de gener de 2019,  la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de desembre de 2016, va derogar la Directiva 2003/41/CE a què es refereix l'article 43.1.1ª.e) de la Llei de l'IRPF.

d. Drets especials de contingut econòmic que es reservin els fundadors o promo­tores d'una societat com remuneració de serveis personals

Normativa: Arts. 47 Reglament IRPF

Quan els drets consisteixin en un percentatge sobre els beneficis de l'entitat es valo­rarán, com a mínim, el 35 per 100 del valor equivalent del capital social que permeti la mateixa participació en els beneficis que la reconeguda als esmentats drets. Tanmateix, les posteriors retribucions per la tinença d'aquells drets constituiran rendiments del capital mobiliari.

El valor conjunt d'aquests drets especials no podrà excedir el 10 per 100 dels beneficis nets obtinguts segons balanç, una vegada deduïda la quota destinada a reserva legal i per un període màxim de 10 anys, d'acord amb el que disposa l'article 27  del text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.

e. Regla cautelar de valoració: preu ofert al públic

Normativa: Art. 43.1.1º f) Llei IRPF i 48 Reglament IRPF

Quan el rendiment del treball en espècie sigui satisfet per empreses que tinguin com a activitat habitual la realització de les activitats que donen lloc al mateix, la valoració no podrà ser inferior al preu ofert al públic del bé, dret o servei de què es tracti.

Es considerarà preu ofert al públic el previst en l'article 60 del text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre (BOE de 30 de novembre), deducien­do els descomptes ordinaris o comuns. Tenen aquesta consideració els següents:

  1. Els descomptes que siguin oferts a uns altres col·lectius de similars característiques als tra­bajadores de l'empresa.

  2. Els descomptes promocionals que tinguin caràcter general i es trobin en vigor en el moment de satisfer la retribució en espècie.

  3. Qualsevol altre diferent dels anteriors, sempre que no excedeixin el 15 per 100 ni de 1.000 euros anuals.

    Vegeu sobre això  la disposició addicional segona del Reglament de l'IRPF en la que es regulen els acords previs de valoració de retribucions en espècie del treball personal a l'efecte de la determinació de l'ingrés a compte de l'IRPF.

En el cas de cessió de l'ús de vehicles considerats eficients energèticament, la valo­ración resultant es podrà reduir fins a un 30 per 100, en els termes i condicions que s'han comentat en aquest Capítol.