Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

1. Utilització d'habitatge

La regla de valoració de la retribució en espècie derivada de la utilització d'habitatge, ve determinada en funció de que l'habitatge sigui o no propietat del pagador:

a. Si l'habitatge utilitzat és propietat de pagador

Han de distingir-se els següents casos:

 • En general, la  valoració s'efectuarà per l'import que resulti d'aplicar el percentatge del 10 per 100 sobre el valor cadastral de l'habitatge

 • En el cas d'immobles localitzats en municipis en els que els valors cadastrals  hagin estat revisats o modificats, o determinats mitjançant un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, i hagin entrat en vigor durant el període impositiu o en el termini dels deu pe­ríodos impositius anteriors, el percentatge aplicable sobre el valor cadastral serà del 5 per 100.

 • En cas que  a la data de meritació de l'IRPF els immobles manquessin de valor cadastral o aquest no hagués estat notificat al titular, el percentatge serà del 5 per 100 i s'aplicarà sobre el 50 per 100 del major dels següents valors: el comprovat per l'Administració a l'efecte d'uns altres tribu­tos o el preu, contraprestació o valor de l'adquisició.

Límit: La valoració resultant de la retribució en espècie corresponent a la utilització de vi­vienda que sigui propietat del pagador, no podrà excedir el 10 per 100 dels restants contraprestacions del treball.

b. Si l'habitatge utilitzat no és propietat del pagador

En aquest cas la retribució en espècie ve determinada pel cost per al pagador de l'habitatge, inclosos els tributs que gravin l'operació, sense que aquesta valoració pugui ser inferior a la que hagués correspost d'haver-se aplicat la regla anterior prevista per als habitatges propietat del pagador (el 10 o el 5 per 100 sobre el valor cadastral de l'habitatge amb el límit del 10 per 100 dels restants contraprestacions del treball).

Situació de l'habitatge  Regles de valoració
CasuísticaBase de càlculPercentatge a aplicarLímit
Utilització d'habitatge per l'empleat
Si és propietat de l'empresa Valor cadastral no revisat durant el període impositiu o els 10 períodes impositius anteriors Valor cadastral 10%

La valoració fiscal  no podrà excedir el 10% dels restants contraprestacions del treball

Valor cadastral revisat durant el període impositiu o els 10 períodes impositius anteriors Valor cadastral 5%
Manca de valor cadastral o no s'ha notificat 50%  del major valor entre:
 • Valor d'adquisició
 • Valor comprovat per l'Administració
5%
Si és arrendada per l'empresa El major de:
 • Cost per al pagador + tributs inherents
 • Valor resultant d'aplicar les regles per a habitatges en propietat (vegeu regla anterior)

Nota al quadre :

En qualsevol cas, haurà de sumar-se a la valoració fiscal que correspongui l'ingrés a compte no repercutit amb l’objecte de determinar el rendiment íntegre del treball.

Exemple 1: habitatge propietat del pagador

En l'exercici 2022, el senyor A.P.G., solter, ha percebut com sou íntegra 45.000 euros, residint en un habitatge nou, propietat de l'empresa, valor cadastral del qual, que va ser objecte de revisió el 2013, ascendeix a 80.000 euros.

Com ha de valorar-se aquesta retribució, si els ingressos a compte efectuats per l'empresa en l'exercici 2022 per aquesta retribució en espècie, que no han estat repercutits al treballador, han ascendit a 928 euros?

Solució:

Sou íntegra =  45.000,00

Retribució en espècie : (Resultat de sumar a la valoració fiscal de la retribució en espècie per utilització d'habitatge els ingressos a compte efectuats per l'empresa): 4.928,00

 • Valoració fiscal per utilització habitatge (5% x 80.000) = 4.000,00
 • Límit màxim de valoració fiscal (10% x 45.000) = 4.500,00
 • Valoració fiscal que preval = 4.000,00
 • Ingressos a compte = 928,00

  Nota: Atès que els ingressos a compte no han estat repercutits al treballador, han de sumar-se a la valoració fiscal amb l’objecte de determinar el rendiment íntegre del treball.

 • Import íntegre (4.000+ 928) = 4.928,00

Total Ingressos Íntegres del treball: 45.000 + 4.928,00 = 49.928,00

Exemple 2: habitatge que no és propietat del pagador

El senyor R.J. percep una sou íntegra anual de 33.000 euros. A més, percep una retribució en espècie corresponent a la utilització d'un habitatge arrendat per la seva empresa en la que treballa i per la qual satisfà un lloguer que ascendeix a 600 euros mensuals.

L'habitatge arrendat té un valor cadastral de 120.000 euros, que va ser objecte de revisió el 2013.

Com ha de valorar-se aquesta retribució, si els ingressos a compte efectuats per l'empresa en l'exercici 2022  per aquesta retribució en espècie, que no han estat repercutits al treballador, han ascendit a 1.385 euros?

Solució:

Sou íntegra =  33.000,00

Retribució en espècie : (Resultat de sumar a la valoració fiscal de la retribució en espècie per utilització d'habitatge els ingressos a compte efectuats per l'empresa) = 8.585,00

 • Cost per al pagador (600 x 12) = 7.200,00
 • Valoració fiscal en cas d'habitatge propietat de l'empresa (5% x 120.000), amb un límit màxim de valoració fiscal (10% x 33.000 = 3.300) = 3.300,00
 • Valoració fiscal que preval = 7.200,00

  Nota: Preval el cost per al pagador en ser aquesta valoració superior a la que hagués correspost d'haver aplicat la regla de valoració per la utilització d'habitatges propietat del pagador.

 • Ingressos a compte = 1.385,00

  Nota: Atès que els ingressos a compte no han estat repercutits al treballador, han de sumar-se a la valoració fiscal amb l’objecte de determinar el rendiment íntegre del treball.

 • Import íntegre (7.200+1.385) = 8.585,00

Total Ingressos Íntegres del treball: 33.000+8.585 = 41.585,00