Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

a) Entregues a empleats de productes a preus rebaixats que es realitzin en comedo­res d'empresa, cantines o economats de caràcter social

Normativa: Arts. 42.3.a) Llei IRPF i 45 Reglament  IRPF

Estan exemptes de l'IRPF les entregues a empleats de productes a preus rebaixats que es realitzin en menjadors d'empresa, incloses les fórmules indirectes de prestació d'aquest servei admeses per la legislació laboral (com, per exemple, l'entrega de vals menjar o documents similars, targetes o qualsevol altre mitjà electrònic de pagament), sempre que es compleixin els requisits que a continuació es detallen.

Requisits generals:

 1. Que la prestació del servei tingui lloc durant dies hàbils per a l'empleat o treballador.

 2. Que la prestació del servei no tingui lloc durant els dies en què l'empleat o treballador meriti quantitats exceptuades de gravamen en concepte de dietes per manu­tención, amb motiu de desplaçaments a municipi diferent del lloc de treball habitual.

Requisits addicionals per a les fórmules indirectes (vals menjar o documents similars, targetes o altres mitjans electrònics de pagament)

A més dels requisits anteriors, els vals menjar o documents similars, targetes o qualsevol altre mitjà electrònic de pagament han de complir els següents:

 1. Que la seva quantia no superi la quantitat d'11 euros diaris. Si la quantia diària fos superior, existirà retribució en espècie per l'excés.

 2. Que estiguin numerats, expedits de forma nominativa i que en ells figuri, l'empresa emissora i, quan s'entreguin en suport paper, a més, el seu import nominal.

 3. Que siguin intransmissibles i que la quantia no consumida en un dia no pugui acumular-se a un altre dia.

 4. Que no pugui obtenir-se, ni de l'empresa ni de tercer, el reemborsament del seu import.

 5. Que només puguin utilitzar-se en establiments d'hostaleria, independentment del fet que el servei es presti en el propi local de l'establiment d'hostaleria o fora d'aquest, prèvia recollida per l'empleat o mitjançant la seva entrega en el seu centre de treball o en el lloc escollit per aquell per desenvolupar el seu treball durant els dies en què aquest es realitzi a distància o mitjançant teletreball.

 6. Que l'empresa que els entregui, porti i conservi relació dels entregats a cadascun dels seus empleats o treballadors, amb expressió de:

  • En el cas de vals menjar o documents similars, número de document, dia de entre­ga i import nominal.

  • En el cas de targetes o qualsevol altre mitjà electrònic de pagament, número de document i la quantia entregada cadascun dels dies amb indicació d'aquests últims.