Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

c) Despeses per assegurances de malaltia

Normativa: Art. 46 Reglament IRPF

Estan exempts els rendiments de treball en espècie corresponents a les primes o quotes satisfetes per l'empresa a entitats asseguradores per a la cobertura de malaltia, quan es compleixin els següents requisits i límits:

  1. Que la cobertura de malaltia abast al propi treballador, podent a més assolir al seu cònjuge i descendents.

  2. Que les primes o quotes satisfetes no excedeixin 500 euros anuals per cadascuna de les persones assenyalades o de 1.500 euros per a cadascuna d'elles quan siguin persones amb discapacitat.

L'excés sobre les esmentades quanties constituirà retribució en espècie del treball.