Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

d) Prestació de determinats serveis d'educació als fills dels empleats de centres educatius autoritzats

Està exempta la prestació del servei d'educació preescolar, infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació professional per centres educatius autoritzats, als fills dels seus empleats, amb caràcter gratuït o per preu inferior al normal del mercat.

Tingui-se en compte que, amb efectes des de l'1 de gener de 2018, s'incrementa la deducció per maternitat de l'article 81 de la Llei de l'IRPF fins a 1.000 euros addicionals, quan el contribuent que tingui dret a la mateixa hagués satisfet durant el període impositiva despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats. Tanmateix, de les quantitats satisfetes per aquest concepte queden excloses les que tinguessin la consideració de rendiments del treball en espècie exemptes per aplicació del que disposen les lletres b) o d) de l'article 42.3 de la Llei de l'IRPF.