Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Supòsits que no constitueixen rendiments del treball en espècie

Normativa: Art. 42.2 Llei IRPF

No es consideren rendiments del treball en espècie:

 • Despeses d'estudi per a l'actualització, capacitació o reciclatge del personal emplea­do

  Normativa: Art. 44 Reglament IRPF

  S'inclouen dins aquest concepte els estudis disposats per institucions, empreses o em­pleadores i finançats directament o indirectament per ells, encara que la seva prestació efectiva s'efectuï per unes altres persones o entitats especialitzades, sempre que, a més, es donin els següents requisits:

  • Tinguin per finalitat l'actualització, capacitació o reciclatge del seu personal.

  • Els estudis vengen exigits pel desenvolupament de les activitats del personal o les carac­terísticas dels llocs de treball.

  En aquests casos, les despeses de locomoció, manutenció i estada que s'exceptuen de grava­men es regiran per les regles generals que es comenten en l'epígraf següent (dietes i assignacions per a despeses de viatge ).

  Des de l'1 de gener de 2017, s'entén que els estudis han estat disposats i finançats indirectament per l'ocupador quan es financin per unes altres empreses o entitats que co­mercialicen productes per als quals resulti necessari disposar d'una adequada formació per part del treballador, sempre que l'ocupador autoritzi tal participació.

 • Despeses per primes o quotes d'assegurances d'accident laboral o de responsabilitat civil del treballador

  Les primes o quotes satisfetes per l'empresa en virtut de contracte d'assegurança, que cobreixi únicament i exclusivament el risc d'accident laboral o de responsabilitat civil sobrevingut als empleats en l'exercici de les seves ocupacions laborals, no tenen la consideració de retribucions en espècie.

  Precisions:

  Constitueix retribució en espècie, qualsevol pòlissa d'assegurances que contracti l'empresa a favor dels seus empleats que cobreixi riscos o contingències al marge de l'activitat laboral i, que empari, d'altra banda, no només al propi treballador sinó també, si escau, al cònjuge e fills.

  Es requereix que l'assegurança cobreixi únicament i exclusivament el risc d'accident laboral o de responsabilitat civil sobrevingut als seus treballadors en l'exercici de les seves activitats laborals. La cobertura del contracte ha d'assolir al treballador, entenent aquest terme o expressió – “treballador ”- com persona que presta serveis retribuïts per compte aliè i dins l'àmbit d'organització i direcció d'una altra persona, física i jurídica, denominat ocupador o empresari”.

  Així mateix, a l'efecte de la cobertura d'assegurances que se subscrigui per cobrir les contingències d'incapacitat o defunció derivades d'accidents de treball, es fa precís assenyalar que la malaltia professional es considera un accident de treball o una varietat del mateix, i en tant no es faci una expressa exclusió en la relació jurídica convencional el concepte accident de treball inclou la malaltia professional, essent l'única variació que la malaltia professional s'assenta sobre una presumpció legal sorgida d'un doble llistat d'activitats i malalties (Sentències del TS de 25-11-92; 19-7-91; 25-9-91).

 • Préstecs concertats amb anterioritat a 1 de gener de 1992

  Normativa: Disposició addicional segona Llei IRPF

  No tenen la consideració de retribucions en espècie, els préstecs amb tipus d'interès in­ferior al legal dels diners concertats amb anterioritat a 1 de gener de 1992, sempre que el principal hagués estat lloc a disposició del prestatari amb anterioritat a aquesta data.