Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Consideracions generals

Els béns immobles dels que sigui propietari o usufructuari el contribuent poden tenir un o diferents usos o destinacions durant l'exercici i aquests usos condicionen tant l'obtenció o no de rendes subjectes a l'IRPF com el tipus de rendes subjectes que ha de declarar-se (així per exemple, un immoble que, en tot o en part, ha estat durant l'exercici arrendat, subarrendat o cedit a tercers, donant lloc per això a l'obtenció de rendiments del capital immobiliari, i que també ha romàs successiva o simultàniament, a disposició del contribuent, donant lloc a imputació de rendes immobiliàries).

Per aquesta raó l'apartat “C” de  la declaració sota el títol “Relació de béns immobles i rendes derivades dels immobles a disposició dels seus titulars, arrendats o cedits a tercers, o afectes a activitats econòmiques” es destina a identificar cada immoble, propietat del contribuent o del que ostenti el dret d'usdefruit, i els seus usos durant l'exercici, recollint la informació necessària per declarar els rendiments del capital inmo­biliario i les  rendes immobiliàries imputades  que els corresponguin.