Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

En general

 1. Indicació del contribuent titular de l'immoble, casella [0062]. En declaracions conjuntes, si l'immoble pertany per parts iguals a ambdós cònjuges, es consignarà en aquesta casella l'expressió"Comuna". En cas contrari, es farà constar el membre de la unitat familiar que té la titularitat total o parcial de l'immoble, "Primer declarant", "Cònjuge", "Fill 1r", "Fill 2n", etc.

 2. Percentatge de propietat, casella [0063]. Els percentatges de propietat que sigui procedent consignar s'expressaran en nombres enters amb dos decimals.

 3. Percentatge d'usdefruit, casella [0064]. Els percentatges d'usdefruit que sigui procedent consignar s'expressaran en nombres enters amb dos decimals.

 4. Situació, casella [0065]. Es farà constar la clau indicativa que en cada cas correspongui a la situació de l'immoble, segons la següent relació:

  ClauSituació
  1 Immoble amb referència cadastral situat en qualsevol punt del territori espanyol, a excepció de la Comunitat Autònoma del País Basc i Comunitat Foral de Navarra.
  2 Immoble amb referència cadastral situat en la Comunitat Autònoma del País Basc.
  3 Immoble amb referència cadastral situat a la Comunitat Foral de Navarra.
  4 Immoble situat en qualsevol punt del territori espanyol, però sense tenir assignada referència cadastral.
  5 Immoble situat a l'estranger.
 5. Referència cadastral, casella [0066]. D'haver-se consignat en la casella corresponent a "Situació" la "Clau 1", la "Clau 2" o la “Clau 3”, haurà de fer-se constar en la casella corresponent la referència cadastral de l'immoble. Aquesta dada figura en el rebut de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI). També pot obtenir-se la referència cadastral en la Seu electrònica de la Direcció General del Cadastre, en la direcció "http://www.sedecatastro.gob.és", o bé trucant a la Línia Directa del Cadastre (telèfon 902 373 635).

 6. Naturalesa. Es marcarà amb una "X" la casella que correspongui a la naturalesa o caràcter de l'immoble urbà o rústic:

  Casella [0067] Immoble urbà.

  Casella [0068] Immoble rústic.

  Per determinar el caràcter urbà o rústic dels immobles s'atendrà al que estableix l'article 7 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març (BOE de 8 de març).

 7. Direcció, casella [0069]. Es consignarà en aquesta casella la direcció de l'immoble consignat en aquest apartat.

 8. Ús o destinació de l'immoble. Es marcarà amb una "X" tots els usos que hagi tingut l'immoble durant 2022. Aquests usos poden ser:

  • Habitatge habitual del contribuent el 2022, casella [0070]. En aquest cas haurà de consig­narse en la casella [0076] el nombre de dies en què l'habitatge ha tingut aquesta consideració.

  • Habitatge en la que, en els casos de separació o divorci, resideixen els fills i/o l'excònjuge, casella [0071]. Immoble del que el contribuent és totalment o parcialment titular, però que constitueix l'habitatge habitual de seu anterior cònjuge per haver-li estat assignat a aquest l'ús exclusiu del mateix en la resolució o sentència de separació legal o divorci.

   En aquest cas haurà de consignar-se en la casella [0077] el NIF o el NIE de l'anterior cònjuge i, si no té, es marcarà en la casella [0078] amb una X aquesta circumstància. A més, haurà d'indicar-se en la casella [0079] el nombre de dies en què l'habitatge ha tingut aquest ús.

  • Immoble afecte a activitats econòmiques, casella [0072]. Immoble  que hagi tingut en algun moment de l'exercici la consideració d'elements patrimonials afectes a activitats econòmiques o hagi estat objecte d'arrendament de negocis, ja sigui de manera directa o com a conseqüència de la participació en una entitat en règim d'atribució de rendes (donant lloc en aquest últim cas a l'obtenció de rendiments del capital mobiliari a integrar en la base imposable general).

   Assenyalat aquest ús o destinació el contribuent haurà d'indicar en la casella [0080] quan es tracti d'un immoble afecte a activitats econòmiques el nombre de dies en què ha tingut aquest ús i en la casella [0081] el contribuent que realitza l'activitat econòmica.

   Tanmateix, si es tracta d'un bé immoble objecte d'arrendament de negoci, s'indicarà el nombre de dies en què ha tingut aquest ús en la casella [0082].

  • A disposició dels seus titulars, casella [0073]. Immoble que ha romàs a disposi­ción dels seus titulars, donant lloc per això a imputació de rendes immobiliàries.

  • Arrendament com immoble accessori, casella [0074]. Immoble arrendat, subarren­dado o cedit a tercers, conjuntament amb un altre immoble que constitueix l'objecte principal de l'arrendament, subarrendament o cessió, quan no estigui especificada la part de la contraprestació que correspon individualment a cadascun d'ells (per exemple, la plaça de garatge arrendada conjuntament amb un habitatge per un únic import).

  • Arrendament, casella [0075]. Immoble que ha estat arrendat, subarrendat o cedit a tercers, donant lloc per això a l'obtenció de rendiments del capital immobiliari.