Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

En particular

Immobles a disposició dels seus titulars

Tractant-se d'immobles a disposició dels seus titulars, hauran de consignar-se les següents dades per cadascun d'ells:

  1. Part de l'immoble que està a disposició, casella [0087]: si la totalitat de l'immoble ha romàs a disposició del contribuent en l'exercici, es consignarà el percentatge del 100 per 100.

    Quan a causa d'un ús o destinació simultània de l'immoble només una part del mateix com, per exemple, una única planta de l'edifici, hagi romàs a disposició del contribuent, s'indicarà el percentatge, expressat amb dos decimals, que representa la superfície d'aquesta part en relació amb la superfície total de l'immoble.

  2. Període computable (núm. de dies), casella [0085]: es consignarà 365 quan l'immoble hagi romàs a disposició del contribuent durant tot l'any. En cas contrari, s'expressarà el nombre de dies que l'immoble ha estat a disposició del contribuent.

    En el cas excepcional de què l'immoble estigui, en els mateixos dies, part a disposició del contribuent i part destinada a uns altres usos, es marqués una X en la casella [0086], indicant-se el nombre de dies que ha estat a disposició del contribuent en la casella [0088].

  3. Import de la renda immobiliària imputada, casella [0089] .

Amortització d'immobles accessoris arrendats

Ha de complimentar-se aquest apartat únicament en aquells casos en es tracti d'immobles que es lloguin juntament amb l'immoble principal en un únic contracte en el que no es distingeixi quina part del preu correspon a cadascun d'ells. Per exemple, quan es llogui en un únic contracte i per un preu únic un habitatge juntament amb el traster i el garatge, el traster i el garatge seran immobles accessoris.

La finalitat és identificar que és l'immoble accessori, demanar la informació de l'immoble principal del que depèn i determinar que l'amortització deduïble que, si escau, correspongui a l'immoble accessori s'ajusta al disposat en l'article 14.2.a) del Reglament de l'IRPF.

Immobles arrendats o cedits a tercers i constitució o cessió de drets o facultats d'ús o gaudi sobre els mateixos

La declaració dels ingressos íntegres computables, despeses deduïbles, rendiment net, reduccions del rendiment net, així com, si escau, el rendiment mínim computable en cas de parentesc que sigui procedent s'efectuarà en les caselles [0102] a [0154] d'acord amb el que ha comentat per a cadascun d'ells en els epígrafs respectius d'aquest mateix Capítol.

Per a cadascun dels immobles llevat en el cas de lloguer amb finalitats turístics o arrendament de locals, es farà constar el NIF /NIE de l'arrendatari o arrendataris i la data del contracte d'arrendament. En el seu cas, si ha consignat un  NIF de l'arrendatari d'un altre país, s'indicarà marcant la  casella corresponent.

A més, per agilitzar la tramitació de les devolucions a què puguin tenir dret els contribuents i de reduir el nombre de requeriments, es pot utilitzar  l'Annex “D”, d'emplenament voluntari, en què els contribuents podran consignar el NIF dels proveïdors de determinades despeses, així com el seu import.

Important: no s'inclouran en l'apartat C de la declaració els béns immobles arrendats o cedits a tercers per entitats en règim d'atribució de rendes de les que el contribuent hagi estat, durant l'exercici 2022, soci, comuner o partícip.

Aquests immobles hauran de reflectir-se en la rúbrica “Relació de béns immobles arrenda­dos o cedits a tercers per entitats en règim d'atribució de rendes" de l'epígraf “Règim d'atribució de rendes” de l'apartat E de la declaració, on es farà constar respecte a cada immoble el contribuent titular de l'immoble (casella [1614]), el percentatge de titularitat (casella [1615 ]), naturalesa urbana o rústica (caselles [1616] i [1617]), situació (casella [1619]), referència cadastral (casella [1620]) i NIF de l'entitat en règim d'atribució de rendes (casella [1621]).