Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Despeses no deduïbles

No seran deduïbles com a despesa, entre altres:

  • Els pagaments efectuats per raó de sinistres ocorreguts en els béns immobles que donin lloc a disminucions en el valor del patrimoni del contribuent.

  • L'import de les millores efectuades en els béns immobles, sens perjudici de la recuperació del seu cost per via de les amortitzacions.

    El concepte de millora no apareix establert expressament en la normativa de l'IRPF. Ara bé, la Resolució d'1 de març de 2013, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual es dicten normes de registre i valoració de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries, en la seva norma segona entén per “millora” el conjunt d'activitats mitjançant les quals es produeix una alteració en un element de l'immobilitzat, augmentant la seva anterior eficiència productiva.

    Per tant, ha d'entendre's que constitueixen reparacions i conservacions les destinades a mantenir la vida útil de l'immoble i la seva capacitat productiva o d'ús, mentre que cap considerar com millores les que redunden bé en un augment de la capacitat o habitabilitat de l'immoble, bé en un allargament de la seva vida útil.