Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Imputació temporal dels rendiments del capital immobiliari

Regla general

Normativa: Art. 14.1 a) Llei IRPF

Com a regla general, els rendiments del capital immobiliari, tant els ingressos com les despeses, han d'imputar-se al període impositiu en el que siguin exigibles pel seu perceptor, independentment del moment en què s'hagi produït el cobrament dels ingressos i el pagament de les despeses.

Regles especials

 1. Rendiments estimats del capital immobiliari

  Normativa: Art. 14.2 f) Llei IRPF

  Les rendes estimades del capital immobiliari i les derivades d'operacions vinculades s'imputaran al període impositiu en què s'entenguin produïdes. Aquest exercici serà aquell en el que s'hagin realitzat les prestacions de béns o drets susceptibles de generar els rendiments d'aquesta naturalesa.

 2. Rendiments pendents de resolució judicial

  Normativa: Art. 14.2 a) Llei IRPF

  No obstant això, quan no s'hagués satisfet la totalitat o part d'una renda per trobar-se pendent de resolució judicial la determinació del dret a la seva percepció o la seva quantia (no la mera falta de pagament), els imports no satisfets s'imputaran al període impositiu en què la sentència judicial adquireixi fermesa, encara que no s'hagin cobrat en aquest exercici.

Supòsits especials d'integració de rendes pendents d'imputació

 1. Pèrdua de la condició de contribuent per canvi de residència

  Normativa: Art. 14.3 Llei IRPF

  En cas que el contribuent perdi la seva condició per canvi de residència, totes les rendes pendents d'imputació hauran d'integrar-se en la base imposable corresponent a l'últim període impositiu que hagi de declarar-se per aquest impost, en les condicions que es fixin reglamentàriament, practicant-se, si escau, autoliquidació complementària, sense sanció ni interessos de demora ni recàrrec algun.

  No obstant això, quan el trasllat de residència es produeixi a un altre Estat membre de la Unió Europea, el contribuent podrà optar per imputar les rendes pendents conforme al que disposa el paràgraf anterior, o per presentar a mida en què es vagin obtenint cadascuna de les rendes pendents d'imputació, una autoliquidació complementària sense sanció, ni interessos de demora ni recàrrec algun, corresponent a l'últim període que hagi de declarar-se per l'IRPF. L'autoliquidació es presentarà en el termini de declaració del període impositiu en el que hagués correspost imputar aquestes rendes en cas de no haver-se produït la pèrdua de la condició de contribuent.

 2. Defunció del contribuent

  Normativa: Art. 14.4 Llei IRPF

  En el cas de defunció del contribuent totes les rendes pendents d'imputació hauran d'integrar-se en la base imposable de l'últim període impositiu que hagi de declarar-se.