Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Rendiments amb període de generació superior a dos anys o obtinguts de forma notòriament irregular en el temps

Normativa: Arts. 23.3 Llei IRPF i 15 Reglament  IRPF

Rendiments als que s'aplica i percentatge de reducció

Una vegada practicada, si escau, la reducció per arrendament d'immobles destinats a habitatge,  podrà efectuar-se la reducció del 30 per 100 del rendiment net resultant en els supòsits següents:

 1. Rendiments nets període de generació del qual sigui superior a dos anys, sempre que s'imputin a un únic període impositiu.

 2. Rendiments nets obtinguts de forma notòriament irregular en el temps, quan s'imputin en un únic període impositiu.

  Tenen la consideració de rendiments del capital immobiliari obtinguts de forma notòriament irregular en el temps. exclusivament els següents:

  • Imports obtinguts pel traspàs o la cessió del contracte d'arrendament de locals de negoci.

   En els supòsits de traspàs o cessió del contracte d'arrendament de locals de negoci, ha de precisar-se que la quantitat que rebi el titular de l'immoble, és a dir, el propietari o el titular d'un dret de gaudi sobre el mateix, té la consideració de rendiment del capital immobiliari obtingut de forma notòriament irregular en el temps.

   Tanmateix, la quantitat que percep l'arrendatari pel traspàs o la cessió del contracte d'arrendament, al no ser titular de cap dret real sobre l'immoble, no constitueix rendiment del capital immobiliari, sinó guany patrimonial. Vegeu l'exemple que es conté en el Capítol 11  de determinació del guany patrimonial en els supòsits de traspàs o cessió del contracte d'arrendament de locals de negoci.

  • Indemnitzacions percebudes de l'arrendatari, subarrendatari o cessionari per danys o desperfectes en l'immoble.

  • Imports obtinguts per la constitució o cessió de drets d'ús o gaudi de caràcter vitalici.

Import màxim del rendiment al que s'aplica la reducció

Una vegada aplicada, si escau, la reducció per arrendament d'habitatge la quantia del rendiment net resultant sobre la qual s'aplicarà la reducció del 30 per 100 no podrà superar l'import de 300.000 euros anuals.

Tingui-se en compte que en cas que existeixin rendiments irregulars positius i negatius la base màxima de la reducció serà la seva suma algebraica.

En cas que s'obtinguin diversos rendiments irregulars de la mateixa naturalesa, i que el seu import superi el límit de 300.000 euros de quantia màxima sobre la qual aplicar la reducció del 30 per 100, la reducció màxima es distribuirà proporcionalment entre tots els rendiments d'aquella naturalesa.

Rendiments percebuts de forma fraccionada abans de l'1 de gener de 2015. Règim transitori

Normativa:  Disposició transitòria vint-i-cinquena. 3 Llei IRPF

Els rendiments que es vinguessin percebent de forma fraccionada amb anterioritat a 1 de gener de 2015 amb dret a l'aplicació de  la reducció per rendiments amb període de generació superior a dos anys o obtinguts de forma notòriament irregular en el temps previst en l'article 23.3 de la Llei de l'IRPF, en la seva redacció en vigor a 31 de desembre de 2014, podran aplicar la reducció actual del 30 per 100 amb el límit de la base màxima de reducció de 300.000 euros, a cadascuna de les fraccions que s'imputin a partir d'1 de gener de 2015, sempre que el quocient resultant de dividir el nombre d'anys de generació, computats de data a data, entre el nombre de períodes impositius de fraccionament, sigui superior a dos.

No obstant això, quan es tracti de rendiments derivats de compromisos adquirits amb anterioritat a 1 de gener de 2015 que tinguessin previst l'inici de la seva percepció de forma fraccionada en períodes impositius que s'iniciïn a partir d'aquesta data, la substitució de la forma de percepció inicialment acordada per la seva percepció en un únic període impositiu no alterarà l'inici del període de generació del rendiment.