Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Rendiment mínim computable en cas de parentesc

Normativa: Arts. 24 i 85 Llei IRPF

Quan l'adquirent, cessionari, arrendatari o subarrendatari del bé immoble o del dret real que recaigui sobre el mateix, sigueu el cònjuge o un parent del contribuent, inclosos els afins, fins al tercer grau inclusivament, el rendiment net total computable no podrà ser inferior a la quantia que resultaria de l'aplicació del règim especial d'imputació de rendes immobiliàries a l'immoble o dret real de què es tracti.

D'acord amb aquest règim especial, el rendiment net total mínim no podrà ser inferior al que resulti d'aplicar:

  • El 2 per 100 al valor cadastral que correspongui a l'immoble en cada període impositiu.

  • L'1,1 per 100 del valor cadastral si es tracta d'immobles urbans valors cadastrals dels quals hagin estat revisats o modificats, o determinats mitjançant un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, de conformitat amb la normativa cadastral, i hagin entrat en vigor durant el període impositiu o en el termini dels deu períodes impositius anteriors.

  • S'aplicarà, també, el percentatge de l'1,1 per 100 en cas que, a la data de meritació de l'IRPF (normalment el 31 de desembre), l'immoble manqui de valor cadastral o aquest valor no hagi estat notificat al seu titular, si bé aquest percentatge s'aplicarà sobre el 50 per 100 del major dels següents valors:

    1. Valor comprovat per l'Administració a l'efecte d'uns altres tributs.

    2. El preu, contraprestació o valor de l'adquisició.

Si els arrendataris de l'immoble són diversos, aquest règim especial s'aplica a la part del rendiment net que correspongui als familiars que tinguin el grau de parentesc legalment establert.

Si el rendiment net corresponent a l'arrendament o cessió de l'immoble, una vegada aplicades sobre el mateix, si escau, les reduccions anteriorment comentades, fos inferior al rendiment mínim, es farà constar aquest últim import en la casella [0152] de la declaració.