Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Rendiment net reduït

El rendiment net reduït del capital immobiliari corresponent a cadascun dels immobles productors d'aquests rendiments és, amb caràcter general, el resultat de practicar sobre el rendiment net les  reduccions  que corresponguin de les anteriorment comentades i que, a continuació, es representen en el següent esquema:

(=) RENDIMENT NET PREVI

(-) Reducció per lloguer d'habitatge (60 %), només aplicable:

  • En el cas d'immobles destinats a habitatge.
  • Per a rendiments nets positius que hagin estat calculats pel contribuent en una autoliquidació presentada abans que s'hagi iniciat un procediment de verificació de dades, de comprovació limitada o d'inspecció que inclogui en el seu objecte la comprovació de tals rendiments.

(-) Reducció rendiments amb període de generació superior a dos anys o obtinguts de forma notòriament irregular quan s'imputin en un només exercici (30%).

  • Base reducció màxima: 300.000 euros.
  • Règim transitori: percepció fraccionada dels rendiments amb anterioritat a 1-1-2015.

(=) RENDIMENT NET REDUÏT

Quan l'adquirent, cessionari, arrendatari o subarrendatari del bé immoble o del dret real que recaigui sobre el mateix sigui un familiar, en els termes anteriorment comentats, el rendiment net reduït serà el major de les dues quantitats següents:

  1. Rendiment net corresponent a l'arrendament o cessió de l'immoble, una vegada aplicades sobre el mateix, si escau, les reduccions que procedeixin de les anteriorment comentades.

  2. El rendiment mínim computable per l'esmentat immoble en cas de parentesc.

Exemple:

El senyor S.P.T. ha tingut arrendats durant tot l'any un local comercial i dos habitatges de la seva propietat, ascendint els respectius ingressos íntegres i despeses deduïbles de l'exercici 2022 a les següents quantitats:

InformacióHabitatge 1Habitatge 2Local
Ingressos íntegres 6.865,00 7.980,00 10.230,00
Reparació i conservació 2.150,00 9.210,00 5.890,00
Tributs, recàrrecs i taxes  (IBI ) 500,00 900,00 350,00
Comunitat de propietaris 580,00 1.385,00 540,00
Amortització del bé immoble (*) 200,00 300,00 320,00
(*) Les quantitats destinades a l'amortització dels immobles s'han calculat aplicant el 3% del valor cadastral dels immobles. (Tornar)

Determinar el rendiment net reduït del capital immobiliari corresponent a l'exercici 2022.

Solució:

1. Determinació del rendiment net del capital immobiliari dels immobles arrendats.

InformacióHabitatge 1Habitatge 2Local
Ingressos íntegres 6.865,00 7.980,00 10.230,00
Reparació i conservació 2.150,00 7.980,00 (1) 5.890,00
Tributs, recàrrecs i taxes (IBI) 500,00 900,00 350,00
Comunitat de propietaris 580,00 1.385,00 540,00
Amortització del bé immoble 200,00 300,00 320,00
Rendiment net 3.435,00 –2.585,00 3.130,00

2. Reducció sobre  els rendiments derivats de l'arrendament dels habitatges 1 i 2:

InformacióHabitatge 1Habitatge 2
Rendiment net 3.435,00 –2.585,00
Reducció de l'article 23.2 Llei IRPF 2.061,00 0,00 (2)
Rendiment net reduït 1.374,00 –2.585,00

3. Suma de rendiments nets reduïts del capital immobiliari: [1.374,00 + (– 2.585,00) + 3.130,00] = 1.919,0

Notes a l'exemple:

(1) L'import total a deduir per les despeses de reparació i conservació de l'"habitatge 2" no pot excedir la quantia dels rendiments íntegres obtinguts per aquest habitatge. L'excés (9.210 – 7.980 = 1.230) podrà deduir-se en els quatre exercicis següents, sense que la deducció pugui superar, conjuntament amb les despeses per aquests mateixos conceptes corresponents a cadascun d'aquests anys, de la quantia dels rendiments íntegres obtinguts pel lloguer d'aquest habitatge. Tornar)

(2) La reducció del 60 per 100 s'aplica en cas que el rendiment net derivat de l'habitatge sigui positiu, per la qual cosa en aquest cas, en ser el rendiment net derivat de l'immoble o dret negatiu, la reducció no serà aplicable. (Tornar)