Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Rendiment net

El rendiment net està constituït per la diferència entre els ingressos íntegres i les despeses deduïbles en els termes anteriorment comentats, tal com es representa en el següent esquema:

(+) Rendiments íntegres:

 • L'import que per tots els conceptes hagi de satisfer l'adquirent, cessionari, arrendatari o subarrendatari, inclòs, si escau, el corresponent a tots aquells béns cedits amb l'immoble
 • A falta de prova o en el cas d'operacions vinculades la valoració d'aquests rendiments s'efectuarà pel valor normal en el mercat dels mateixos
 • Quan es percebin de familiars, sigueu el cònjuge o parents, inclosos afins, fins al tercer grau inclusivament, el rendiment net total no podrà ser inferior a la renda imputada derivada d'aquest immoble

(-) Despeses necessàries per a l'obtenció dels ingressos (exclòs IVA o IGIC si l'arrendament està subjecte i no exempt d'IVA ):

 • Interessos i altres despeses de finançament
 • Despeses de conservació i reparació

  • * Límit de les dues despeses anteriors: No poden excedir, per a cada bé o dret, de la quantia dels rendiments íntegres obtinguts
  • * Excés sobre el límit: L'excés es podrà deduir durant els quatre anys següents
 • Tributs, recàrrecs i taxes
 • Saldos de dubtós cobrament
 • Primes de contractes d'assegurança
 • Subministraments
 • Despeses de formalització del contracte
 • Despeses de defensa jurídica.
 • Quantitats meritades per tercers com a conseqüència de serveis personals (incloent administració, porteria).
 • Unes altres despeses necessàries fiscalment deduïbles

(-) Quantitats destinades a l'amortització:

 • Béns immobles: 3 per 100  sobre el major dels següents valors:

  1. Cost d'adquisició satisfet que correspongui a la construcció
  2. Valor cadastral, exclòs el valor del sòl
 • Béns mobles cedits conjuntament amb l'immoble: Ordre de 27 de març de 1998

 • Drets o facultats d'ús o gaudi sobre béns immobles

  1. De durada determinada: cost d'adquisició entre el núm. d'anys de durada.
  2. De durada vitalícia: 3 per 100  del cost d'adquisició satisfet

  Límit de la despesa en amortització en aquest cas : els rendiments íntegres derivats de cada dret o facultat

(=)  Rendiment net del capital immobiliari

Recordi: l'import total a deduir pels interessos dels capitals aliens invertits en l'adquisició o millora del bé, dret o gaudeixi del que siguin procedents els rendiments, i altres despeses de finançament, així com els de reparació i conservació no podrà excedir, per a cada bé o dret, de la quantia dels rendiments íntegres obtinguts.