Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Rendiments del capital immobiliari estimats i operacions vinculades

Rendiments estimats del capital immobiliari

Normativa:  Arts. 6.5 i 40.1 Llei IRPF

Les prestacions de béns o drets susceptibles de generar rendiments del capital immobiliari es presumeixen retribuïdes, llevat que hi hagi una prova en contra.

En defecte de prova en contrari, la valoració d'aquests rendiments s'efectuarà pel valor normal en el mercat dels mateixos, entenent-se per valor normal en el mercat la contraprestació que se'n recordaria entre subjectes independents, llevat que hi hagi una prova en contra.

No obstant això, tractant-se d'arrendaments o subarrendaments de béns immobles o de constitució o cessió de drets o facultats d'ús sobre els mateixos realitzats a familiars, fins al tercer grau inclusivament, el rendiment net total no podrà ser inferior a la renda imputada derivada d'aquest immoble. Aquesta regla especial de valoració es comenta en l'apartat"Rendiment mínim computable en cas de parentesc" d'aquest mateix Capítol.

Rendiments del capital immobiliari i operacions vinculades

Normativa: Art. 41 Llei IRPF

En cas que l'arrendament o subarrendament de béns immobles o de constitució o cessió de drets o facultats d'ús o gaudi sobre els mateixos es realitzi a una societat amb la que es donin relacions de vinculació, en els termes previstos en l'article 18 de la LIS el contribuent de  l' IRPF haurà d'efectuar la seva valoració pel valor de mercat. S'entendrà per valor de mercat aquell que se n'hauria recordat per persones o entitats independents en condicions de lliure competència.

A aquest efecte, el contribuent de l'IRPF haurà de complir les obligacions de documentació de les operacions vinculades en els termes i condicions establertes en el capítol V (articles 13 a 16) del Reglament de l'impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret 634/2015, de 10 de juliol (BOE d'11 de juliol).

Respecte a  la  LIS  vegeu la  Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats.