Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Rendiments íntegres

Arrendament de béns immobles o constitució o cessió de drets o facultats d'ús o gaudi sobre els mateixos

Normativa: Art. 22.2 Llei IRPF

Constitueixen rendiments íntegres del capital immobiliari les quantitats que per tots els conceptes hagi de satisfer l'adquirent o cessionari dels drets o facultats d'ús o gaudi constituïts sobre els béns immobles o, si escau, les que hagi de satisfer l'arrendatari o subarrendatari de tals immobles.

A més, han d'incloure's entre els rendiments del capital immobiliari les quantitats percebudes o que correspongui percebre per raó dels restants béns cedits amb l'immoble com, per exemple, el mobiliari i béns, exclòs l'impost sobre el valor afegit (IVA) o, si escau, l'Impost General Indirecte Canari (IGIC).

COVID-19: com a conseqüència de la crisi econòmica i sanitària derivada de l'epidèmia de la COVID-19, per al càlcul del rendiment net del capital immobiliari ha de tenir-se en compte  que les modificacions en l'import fixat com a preu del lloguer (sigui quin sigui l'import de la reducció), determinen que el rendiment íntegre del capital immobiliari corresponent als períodes als que afecti sigui el corresponent als nous imports acordats per les parts.

A més, en els casos en els que es pacti l'ajornament dels pagaments pel lloguer, no serà procedent reflectir un rendiment de capital immobiliari durant els mesos en els que s'ha diferit aquest pagament  en haver-se diferit l'exigibilitat de la renda (no és procedent la imputació de la renda perquè aquesta no és exigible), en aplicació del que estableix l'article 14.1.a) de la Llei de l'IRPF, que disposa que els rendiments del treball i del capital s'imputaran al període impositiu en què siguin exigibles pel seu perceptor.

Diferent és el cas en el que l'arrendador no acorda la modificació o reducció de l'import fixat com a preu del lloguer (sigui quin sigui l'import de la reducció) ni acorda l'ajornament del seu pagament, produint-se l'impagament de les rendes del lloguer al seu venciment. En aquell cas, s'haurà d'imputar com a rendiment íntegre del capital immobiliari, les quantitats corresponents a l'arrendament de l'immoble, fins i tot encara que no hagin estat percebudes.

Subarrendament o traspàs

En els supòsits de subarrendament o traspàs, el propietari o usufructuari de l'immoble haurà de computar com a rendiments íntegres del capital immobiliari les quantitats percebudes en concepte de participació en el preu de tals operacions.

Les quantitats percebudes per l'arrendatari en els supòsits de traspàs o cessió dels drets d'arrendament tenen la consideració de guanys de patrimoni, però les que percebi en el supòsit de subarrendament són rendiments del capital mobiliari.