Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Despeses deduïbles

Normativa: Arts. 26.1 b) Llei IRPF i 20 Reglament  IRPF

En els supòsits següents:

  • Rendiments procedents de la prestació d'assistència tècnica.

  • Rendiments procedents de l'arrendament de béns mobles, negocis o mines.

  • Rendiments procedents del subarrendament percebuts pel subarrendador.

Seran deduïbles dels rendiments íntegres les despeses necessàries per a la seva obtenció, així com l'import del deteriorament sofert pels béns o drets dels que siguin procedents els ingressos.

A aquests efectes, tenen la consideració de despeses deduïbles els previstos com a tals per als  rendiments del capital immobiliari  comentats en el capítol anterior, amb la diferència que no resulta d'aplicació el límit previst per a interessos i altres despeses de finançament i despeses de reparació i conservació, per la qual cosa en aquest cas poden donar lloc a rendiments negatius.

Així mateix, en la determinació de les despeses deduïbles no té cabuda l'amortització del bé immoble que se subarrendarà, ja que és necessari que l'amortització recaigui sobre immobles propietat del contribuent, el que no succeeix en el cas subarrendament.