Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Despeses deduïbles

Per a la determinació del rendiment net del capital immobiliari, poden deduir-se dels rendiments íntegres totes les despeses necessàries per a la seva obtenció, així com les quantitats destinades a l'amortització de l'immoble i dels altres béns cedits amb el mateix, sempre que responguin a la seva depreciació efectiva.

Tractant-se d'arrendaments d'immobles subjectes i no exempts de l'impost sobre el valor afegit (IVA) o de l'Impost General Indirecte Canari (IGIC), les despeses deduïbles es computaran exclòs l'IVA o, si escau, el IGIC.

  1. Interessos i altres despeses de finançament i de conservació i reparació de l'immoble
  2. Unes altres despeses necessàries per a l'obtenció dels rendiments
  3. Quantitats destinades a l'amortització
  4. Compensació per a contractes d'arrendament anteriors a 9 de maig de 1985