Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Quantitats destinades a l'amortització

Normativa: Arts. 23.1 b) Llei IRPF i 13 h) i 14 Reglament  IRPF

Tenen la consideració de despeses deduïbles les quantitats destinades a l'amortització de l'immoble i dels altres béns cedits amb el mateix, sempre que responguin a la seva depreciació efectiva.

L'amortització és la  forma de tenir en compte la depreciació que pateixen els immobles generadors dels rendiments per l'ús o transcurs del temps.

Quant a la forma de càlcul per considerar que l'amortització respon a la depreciació efectiva hem de distingir:

• Béns immobles

Tractant-se de béns immobles es considerarà que les amortitzacions compleixen el requisit d'efectivitat quan, en cada any, no excedeixin el resultat d'aplicar el percentatge del 3 per 100 sobre el major dels següents valors:

a. Cost d'adquisició satisfet, que serà:

 • En el cas d'immobles adquirits a títol onerós: el preu d'adquisició, incloses les despeses i tributs inherents a l'adquisició (notaria, registre,  IVA no deduïble, Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, despeses d'agència, etc.) sense incloure en el còmput el valor del sòl, així com el cost de les inversions i millores efectuades en els béns adquirits.

 • En el cas d'immobles adquirits a títol gratuït per herència o donació: el valor del bé adquirit en aplicació de les normes  de l'Impost sobre Successions o Donacions o el seu valor comprovat en aquests gravàmens (exclòs del còmput el valor del sòl), més les despeses i els tributs inherents a l'adquisició que correspongui a la construcció i, si escau,  la totalitat de les inversions i millores efectuades en els béns adquirits.

  Criteri interpretatiu fixat pel Tribunal Suprem (Sala Contenciosa Administrativa) en la seva Sentència número 1130/2021, de 15 de setembre (ROJ: STS 3483/2021).

b. Valor cadastral, exclòs el valor del sòl.

Quan no es conegui el valor del sòl, aquest es calcularà prorratejant el cost d'adquisició satisfet entre els valors cadastrals del sòl i de la construcció de cada any reflectit en el corresponent rebut de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI).

Límit de l'amortització acumulada dels immobles

El límit de l'amortització acumulada serà el valor d'adquisició de l'immoble generador dels rendiments. Per tant:

 • En el cas de béns adquirits a títol onerós, l'amortització acumulada no podrà superar el seu valor d'adquisició conforme a l'article 35 de la Llei de l'IRPF (exclòs del còmput el valor del sòl).

  Conforme a l'esmentat article 35 de la Llei de l'IRPF el valor d'adquisició estarà format per la suma de:

  1. L'import real pel qual aquesta adquisició s'hagués efectuat.

  2. El cost de les inversions i millores efectuades en els béns adquirits i les despeses i els tributs inherents a l'adquisició, exclosos els interessos, que haguessin estat satisfets per l'adquirent.

 • En el cas dels immobles adquirits a títol lucratiu, el límit de l'amortització acumulada, en còmput global, no podrà superar el valor d'adquisició en els termes de l'article 36 de la Llei d'IRPF  (exclòs del còmput el valor del sòl).

  Segons l'article 36 de la Llei de l'IRPF, en aquests casos es prendrà per un import real dels valors respectius aquells que resultin de l'aplicació de les normes de l'Impost sobre Successions i Donacions, sense que puguin excedir el valor de mercat.

Exemple:

El senyor R.R.R. va adquirir per herència un immoble valor atribuït del qual en la liquidació de l'Impost sobre Successions i Donacions (ISD) i que consta en l'escriptura pública d'adjudicació d'herència va ser de 100.000 euros.

Les despeses i els tributs inherents a l'adquisició (notària, registre, ISD) ascendeixen a 2000 euros.

El valor cadastral de l'immoble heretat: 80.000 euros.

El percentatge que representa el valor del sòl respecte al valor total de l'immoble és del 20 per 100.

Una vegada heretat, l'immoble es va destinar a l'arrendament a tercers.

Calcular l'amortització que correspon a un bé immoble que es troba llogat i el límit d'amortització acumulada deduïble.

Solució:

1. Càlcul de l'amortització.

Es prendrà per al càlcul de l'amortització el major dels següents valors

 • Cost d'adquisició satisfet: 80% s/(100.000 + 2000)  = 81.600
 • Valor cadastral exclòs el valor del sòl: (80% s/ 80.000)  = 64.000

L'import de l'amortització deduïble com a despesa per determinar el rendiment de capital immobiliari no podrà excedir el resultat d'aplicar el percentatge del 3 per 100 sobre el major dels valors anteriors. En aquest cas serà el cost d'adquisició satisfet que inclou el valor atribuït en la liquidació de l'Impost sobre Successions i Donacions més les despeses i els tributs inherents a l'adquisició (exclòs del còmput  el valor del sòl).

Per tant, en aquest cas l'import de l'amortització anual màxima deduïble serà el 3% s/81.600 euros = 2.448 euros

2. Límit amortització acumulada.

El contribuent podrà amortitzar l'immoble fins que l'import de l'amortització acumulada abast el valor d'adquisició de l'immoble que, conforme al que estableix l'article 36 de la Llei de l'IRPF, és  el valor de l'immoble a l'efecte de l'ISD (excloent del còmput el valor del sòl) més tributs i despeses inherents a la transmissió, això és, 80% x (100.000 + 2000) = 81.600 euros.

Recordi: en cas que l'immoble no hagués estat arrendat durant tot l'any, l'amortització deduïble, els interessos i altres despeses de finançament, les despeses en primes d'assegurances, comunitat, Impost sobre Béns Immobles, subministraments etc., seran els que corresponguin al nombre de dies de l'any en què l'immoble ha estat arrendat.

Durant els períodes en què l'immoble no hagi estat arrendat s'haurà d'imputar com a renda immobiliària la quantitat que resulti d'aplicar el 2 per 100 o l'1,1 per 100, segons que correspongui, al valor cadastral de l'immoble, que proporcionalment correspongui al nombre de dies compresos durant aquest període, d'acord amb el que preveu l'article 85 de la Llei de l'IRPF.

• Béns de naturalesa mobiliària cedits conjuntament amb l'immoble

Seran amortitzables sempre que siguin susceptibles d'utilització per un període de temps superior a un any.

S'entendrà que l'amortització anual deduïble per cadascun dels béns cedits compleix el requisit d'efectivitat, quan el seu import no excedeixi el resultat d'aplicar als seus respectius costos d'adquisició satisfetes els coeficients d'amortització que li correspongui d'acord amb la  taula d'amortitzacions simplificada  aprovada per Ordre de 27 de març de 1998.

Dins aquesta taula es recull, entre d'altres, el següent coeficient màxim d'amortització,  que per a  Instal·lacions, mobiliari i béns és  el  10 per 100.

• Drets o facultats d'ús o gaudi sobre béns immobles

Seran amortitzables sempre que la seva adquisició hagi suposat un cost per al contribuent. En aquests casos cal distingir:

 1. Si el dret o facultat té termini de durada determinat, l'amortització anual deduïble serà la que resulti de dividir el cost d'adquisició satisfet entre el nombre d'anys de durada del mateix.

 2. Si el dret o facultat fos vitalici, l'amortització computable serà el resultat d'aplicar el coeficient del 3 per 100 sobre el cost d'adquisició satisfet.

En ambdós casos, l'import de les amortitzacions deduïbles en l'exercici no podrà superar la quantia dels rendiments íntegres derivats de cada dret.

Exemple:

El senyor  A.S.T va adquirir mitjançant compravenda per un període de 10 anys el dret d'usdefruit sobre un immoble pagant per això  la quantitat de  100.000 euros. Durant 2022 aquest immoble  ha estat arrendat percebent una renda anual  20.000 euros.

Calcular l'amortització que correspon a un bé immoble que es troba llogat.

Solució:

Amortització

 • Cost d'adquisició/durada de l'usdefruit (100.000 ÷ 10 anys) = 10.000
 • Límit rendiments íntegres del dret: Renda anual del lloguer = 20.000

Plena propietat i usdefruit sobre un immoble.En els casos en què un contribuent és titular del 50 per 100 de la plena propietat d'un immoble destinat a l'arrendament i sobre el restant 50 per 100 té l'usdefruit,  la despesa per amortització es calcularà de forma diferent per a la part de l'immoble del que és ple propietari i la part del que és usufructuari, tenint en compte les regles que per a cadascun d'ells van ser indicades amb anterioritat.