Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Especialitats fiscals de les amortitzacions en la modalitat simplificada

Normativa: Art. 30. 1r  Reglament  IRPF

Sens perjudici de l'anteriorment comentat per a la llibertat d'amortització, les amortitzacions  de l'immobilitzat material es practicaran de forma lineal, en funció de la taula d' amortitzacions simplificada aprovada per Ordre de 27 de març de 1998 (BOE de 28 de març), que  es reprodueix a continuació:

GrupDescripció Coeficient lineal màxim (*) Període màxim
(*) Per als actius nous adquirits entre el 01-01-2003 i el 31-12-2004, els coeficients d'amortització lineals màxims aplicables són el resultat de multiplicar per 1,1 els assenyalats en el quadre. Aquests coeficients així determinats resulten aplicables durant la vida útil dels actius nous adquirits durant el període abans indicat. (Tornar)
Taula d'amortitzacions simplificada
1 Edificis i altres construccions 3 per 100 68 anys
2 Instal·lacions, mobiliari, béns i resta de  l' immobilitzat material 10 per 100 20 anys
3 Maquinària 12 per 100 18 anys
4 Elements de transport 16 per 100 14 anys
5 Equips per a tractament de la informació i  sistemes i programes informàtics 26 per 100 10 anys
6 Útils i eines 30 per 100 8 anys
7 Bestiar boví, porcí, oví i cabrum 16 per 100 14 anys
8 Bestiar equí i fruiters no cítrics 8 per 100 25 anys
9 Fruiters cítrics i vinyes 4 per 100 50 anys
10 Olivar 2 per 100 100 anys