Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Unes altres despeses necessàries per a l'obtenció dels rendiments

Normativa: Arts. 23.1 a) 2n a 4a Llei IRPF i 13 b) a g) Reglament  IRPF

1. Tributs, recàrrecs i taxes

Són deduïbles els tributs i recàrrecs no estatals, així com les taxes i recàrrecs estatals  com, per exemple, l'IBI, les taxes per neteja, recollida d'escombraries, enllumenat, etc., sempre que:

  1. Incideixin sobre els rendiments computats o sobre els béns o drets productors dels mateixos.

  2. No tinguin caràcter sancionador.

2. Quantitats meritades per tercers com a conseqüència de serveis personals

Són deduïbles les quantitats meritades per tercers en contraprestació directa o indirecta o com a conseqüència de serveis personals, com ara els d'administració, vigilància, porteria, atenció de jardins, etc.

En particular, les quotes de la  comunitat de propietaris quan es tracta d'immobles en règim de propietat horitzontal.

3. Despeses de formalització del contracte i defensa jurídica

Són deduïbles les despeses ocasionades per la formalització del contracte d'arrendament, subarrendament, cessió o constitució del dret i els de defensa de caràcter jurídic relatiu als béns, drets o rendiments.

4. Saldos de dubtós cobrament

Són deduïbles el 2022 els saldos de dubtós cobrament, sempre que aquesta circumstància quedi suficientment justificada. S'entén suficientment justificada tal circumstància:

  1. Quan el deutor es trobi en situació de concurs.

  2. Quan entre el moment de la primera gestió de cobrament realitzada pel contribuent i el de la finalització del període impositiu hagués transcorregut més de sis mesos, i no s'hagués produït una renovació de crèdit.

L'operativitat de la deduïbilitat dels saldos de dubtós cobrament està condicionada a la prèvia inclusió del seu import com a rendiments íntegres del capital immobiliari, doncs aquests rendiments s'imputen al període impositiu en què siguin exigibles pel seu perceptor, tal com disposa l'article 14.1.a) de la Llei de l'IRPF.

Quan un saldo dubtós fos cobrat posteriorment a la seva deducció, es computarà com a ingrés en l'exercici en què es produeixi aquest cobrament.

5. Primes de contractes d'assegurança

Són deduïbles les primes de contractes d'assegurança, bé sigui de responsabilitat civil, incendi, robatori, trencament de vidres o d'altres de naturalesa anàloga sobre els béns o drets productors dels rendiments.

6. Serveis o subministraments

Són deduïbles les quantitats destinades a serveis o subministraments (aigua, llum, gas i Internet, etc.)

Les esmentades despeses només seran deduïbles en la mesura en què siguin suportats i pagats de manera efectiva per l'arrendador, de tal manera que, si fora l'arrendatari el que la paga i suporta, l'arrendador no podria deduir-se cap quantitat. No obstant això, cal tenir en compte que, si els imports d'aquestes despeses es repercuteixen al llogater, els mateixos es computaran com a rendiment íntegre del capital immobiliari, essent al seu torn, deduïbles d'aquest rendiment.

7. Unes altres despeses necessàries fiscalment deduïbles

A més dels conceptes específicament enumerats anteriorment, tenen la consideració de fiscalment deduïbles qualsevol altra despesa sempre que sigui necessari per a l'obtenció dels corresponents ingressos.

Important:  en relació amb  les despeses anuals als que es va fer referència amb anterioritat, únicament i exclusivament seran deduïbles les despeses corresponents al període de temps en què l'immoble estigui llogat i generi rendes, en la proporció que correspongui en virtut del principi de correlació d'ingressos i despeses. En conseqüència, no tenen la consideració de despeses deduïbles a l'efecte de l'article 23.1 de la Llei de l'IRPF, els generats durant el temps en què l'immoble no està llogat, fins i tot encara que estigui en disposició de poder arrendar-se (en expectativa de lloguer). Criteri interpretatiu fixat pel Tribunal Suprem en la Sentència número 270/2021, de 25 de febrer (ROJ: STS 910/2021).