Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Compensació per a contractes d'arrendament anteriors a 9 de maig de 1985

Normativa: Disposició transitòria tercera Llei IRPF

En la determinació dels rendiments del capital immobiliari derivats de contractes d'arrendament celebrats amb anterioritat al 9 de maig de 1985, que no gaudeixin del dret a la revisió de renda del contracte, s'inclourà addicionalment com a despesa deduïble, mentre subsisteixi aquesta situació i en concepte de compensació, la quantitat que correspongui a l'amortització de l'immoble. Així doncs, en aquestes situacions, podrà computar-se dues vegades la despesa d'amortització: una vegada com a despesa fiscalment deduïble conforme a les regles de determinació del rendiment net derivat d'immobles arrendats anteriorment comentades, i una altra vegada, en concepte de compensació.