Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Supòsits

Els rendiments que han d'incloure's en la base imposable general, i de la qual tributació s'efectua al tipus marginal que correspongui de les escales de l'IRPF, són els següents:

• Rendiments procedents de la propietat intel·lectual quan el contribuent no sigui l'autor

Aquest supòsit pot donar-se en aquells casos en els que el beneficiari o perceptor dels rendiments derivats de la propietat intel·lectual sigui un tercer diferent de l'autor com, per exemple, un hereu.

El tipus de retenció i ingrés a compte aplicable als rendiments del capital mobiliari procedents de la propietat intel·lectual quan el contribuent no sigui l'autor,  és el 2022  el 15 per 100.

Rendiments percebuts pels propis autors: els rendiments de la propietat intel·lectual percebuts pels propis autors tenen la consideració fiscal de rendiments del treball, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació. No obstant això, quan aquesta activitat suposi l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans o d'un d'ambdós, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis, es qualifiquen de rendiments d'activitats professionals o artístiques.

Finalment, quan no se cedeixi el dret a la seva explotació,  es qualificaran de rendiments derivats d'activitats empresarials.

• Rendiments procedents de la propietat industrial

Perquè els rendiments derivats de la propietat industrial tinguin la consideració de rendiments del capital mobiliari, cal que la propietat industrial no estigui afecta a activitats econòmiques realitzades pel contribuent, ja que en aquest cas els rendiments hauran d'incloure's entre els procedents d'aquestes activitats.

• Rendiments procedents de la prestació d'assistència tècnica

Igual que en el supòsit anterior, la consideració d'aquests rendiments com a derivats del capital mobiliari està condicionada al fet que l'assistència tècnica no es presti en l'àmbit d'una activitat econòmica, cas en què els rendiments es comprendran entre els procedents de l'activitat econòmica exercida.

• Rendiments procedents de l'arrendament de béns mobles, negocis o mines

Es qualifiquen de rendiments de capital mobiliari sempre que l'arrendament no constitueixi en si mateix uneixi activitat econòmica.

Ara bé, en relació amb l'arrendament de béns mobles, ha d'assenyalar-se que si aquests s'arrenden conjuntament amb el bé immoble en el que se situen, el rendiment obtingut es computarà íntegrament entre els procedents del capital immobiliari.

Així mateix, ha de diferenciar-se entre l'arrendament d'un negoci i el d'un local de negoci:

  1. Arrendament de negoci: si l'objecte del contracte d'arrendament no són només els béns mobles i immobles, sinó també una unitat econòmica amb entitat pròpia susceptible de ser immediatament explotada, o pendent per ser-ho de meres formalitats administratives, es tracta d'un arrendament de negoci i el rendiment percebut es computarà entre els procedents del capital mobiliari.

  2. Arrendament de local de negoci: si l'objecte de l'arrendament és únicament el local de negoci, el rendiment es considerarà procedent del capital immobiliari.

• Rendiments procedents del subarrendament percebuts pel subarrendador

Tenen la consideració de rendiments del capital mobiliari els procedents del subarrendament que siguin percebuts pel subarrendador, sempre que no constitueixin activitat econòmica. Els rendiments percebuts pel titular de l'immoble o del dret real sobre el mateix tenen la consideració de rendiments de capital immobiliari.

• Rendiments procedents de la cessió del dret a l'explotació de la imatge

Les quantitats percebudes pel contribuent per la cessió del dret a l'explotació de la seva imatge o del consentiment o autorització per a la seva utilització, tenen la consideració de rendiments del capital mobiliari, llevat que la cessió tingui lloc en l'àmbit d'una activitat econòmica, cas en què, es qualifica de rendiment de l'activitat econòmica.

Quan els rendiments es percebin per persones o societats cessionàries del dret a l'explotació de la imatge o del consentiment o autorització per a la seva utilització resulta aplicable el  règim d'imputació de rendes per la cessió de drets d'imatge  comentari del qual es realitza en el Capítol 10.

Recordi: els rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis que procedeixin d'entitats vinculades amb el contribuent en els termes establerts en l'article 18 de la LIS que corresponguin a l'excés de l'import dels capitals propis cedits a l'entitat vinculada respecte del resultat de multiplicar per tres els fons propis, en la part que correspongui a la participació del contribuent, d'aquesta última, formen part de la base imposable general.