Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Criteri general d'imputació fiscal: principi de la meritació

Normativa: Arts.14.1b) Llei IRPF i 7 Reglament IRPF ; 11.1 i 3.1º  LIS

La Llei de l'IRPF estableix com a principi inspirador bàsic en aquesta matèria la remissió a la normativa reguladora de l'impost sobre societats, sens perjudici de determinades especialitats contingudes en el propi Reglament de l'impost.

D'acord amb l'article 11.1 de la IS, el criteri general d'imputació fiscal està constituït pel principi de meritació, conforme al qual els ingressos i les despeses derivats de les transaccions o fets econòmics s'imputaran al període impositiu en què es produeixi la seva meritació, conforme a la normativa comptable, independentment de la data del seu pagament o del seu cobrament, respectant la deguda correlació entre uns i altres.