Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Criteris especials d'imputació fiscal del Reglament de l'IRPF

Criteri d'imputació de cobraments i pagaments

Normativa: Art. 7.2 Reglament  IRPF

a. En general

Els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques, a excepció dels titulars d'activitats empresarials mercantils el rendiment net de la qual es determini mitjançant el mètode d'estimació directa, modalitat normal, obligats a portar comptabilitat ajustada al que disposa el Codi de Comerç, així com dels que, sense estar obligats a això, portin voluntàriament aquesta comptabilitat, podran optar pel criteri de "cobraments i pagaments" per imputar temporalment els ingressos i les despeses derivats de totes les seves activitats.

Aquest criteri s'entendrà aprovat per l'Administració tributària pel només fet d'així manifestar-ho en la corresponent declaració per l'IRPF.

L'opció per aquest criteri, de la qual durada mínima és de tres anys, perdrà la seva eficàcia si, amb posterioritat a aquesta opció, el contribuent desenvolupés alguna activitat empresarial de caràcter mercantil en el mètode d'estimació directa, modalitat normal, o portés comptabilitat d'acord amb el que disposa el Codi de Comerç i altres normes de desenvolupament del mateix.

Precisió: les subvencions de capital s'imputaran com a ingressos de l'exercici en proporció a la dotació a l'amortització efectuada durant aquell període per als esmentats elements o, si escau, quan es produeixi la seva alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç, encara que el contribuent hagi optat prèviament pel criteri d'imputació temporal de cobraments i pagaments o criteri de caixa, donada la seva especialitat i la remissió que la Llei de l'IRPF efectua a la normativa específica de l'impost sobre societats i aquesta, al seu torn, al resultat comptable. Vegeu sobre això el Fonament de Dret Tercer de la Sentència del Tribunal Suprem núm. 398/2022, de 30 de març (Sala del Contenciós), recaiguda en el recurs de cassació núm. 8193/2020 (ROJ: STS 1285/2022).

Atenció : els contribuents que determinin el rendiment net per estimació directa normal quan no estiguin obligats a portar comptabilitat ajustada al Codi de Comerç (professionals i empresaris que desenvolupin activitats que no tinguin caràcter mercantil), així com els contribuents en estimació directa simplificada o en estimació objectiva que optin el 2022 pel criteri de cobraments i pagaments per a la imputació temporal dels ingressos i les despeses de totes les seves activitats, manifestaran aquesta opció consignant una "X" en la casella [0169] (en el cas d'activitats econòmiques en estimació directa), en la casella [1443] (si es tracta d'activitats econòmiques, excepte agrícoles, ramaderes i forestals, en estimació objectiva) i en la casella [1487] (en activitats agrícoles, ramaderes i forestals en estimació objectiva). Igualment, marcaran aquesta/s casella/s [0169], [1443] i [1487] els contribuents que van optar per aquest criteri d'imputació temporal en períodes impositius anteriors i mantenen en aquest període impositiu aquesta opció.

b. Entitats en règim d'atribució de rendes

En el cas d'entitats en règim d'atribució de rendes, el compliment dels requisits per determinar el mètode d'estimació del rendiment de l'activitat econòmica aplicable es determina en seu de l'entitat, i aquest mètode serà aplicable a l'entitat independentment del que correspongui als comuners, socis o partícips per les activitats econòmiques exercides per aquests individualment o a través d'unes altres entitats (Arts. 31 i 39 Reglament IRPF ).

Com a conseqüència d'això, la comptabilitat o els llibres registre corresponents a l'activitat econòmica exercida per l'entitat en règim d'atribució de rendes seran únics per a cada entitat, sense que els socis, comuners o partícips hagin de portar una comptabilitat o llibres registre corresponents a la seva participació en l'entitat; essent també la comptabilitat o llibres registre portats per l'entitat independents dels que correspongui portar als comuners, socis o partícips per les activitats econòmiques exercides per aquests individualment o a través d'unes altres entitats (Art. 68.8 Reglament IRPF).

D'acord amb l'anterior, en la mesura en què els requisits exigits per a l'aplicació del criteri de cobraments i pagaments, relatius al mètode d'estimació del rendiment de l'activitat econòmica i obligacions formals, han de complir-se per l'entitat, l'aplicació del criteri de cobraments i pagaments correspondrà a l'entitat, per la qual cosa serà necessari que tots les seus membres optin per aquesta aplicació, sense que en conseqüència sigui possible la seva aplicació parcial per l'entitat per a algun o alguns dels seus membres.

Així mateix, al poder complir-se els referits requisits per l'entitat, però no per cadascun dels seus membres, i viceversa, l'aplicació del criteri de cobraments i pagaments per l'entitat serà independent del criteri d'imputació temporal que correspongui als comuners, socis o participis per les activitats econòmiques exercides per aquests individualment o per mitjà d'unes altres entitats en atribució de rendes en què participin.

Criteri d'imputació de la bestreta a compte de la cessió de l'explotació dels drets d'autor

Normativa: Art. 7.3 Reglament  IRPF

En el cas de rendiments d'activitats professionals derivats de la cessió de l'explotació de drets d'autor que es meritin durant diversos anys, el contribuent podrà optar per imputar la bestreta a compte dels mateixos a mesura que vagin meritant-se els drets.