Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Altres criteris d'Imputació proposades pel contribuent

Normativa:Arts.11.2 LIS ; 1 i 2 del Reglament IS

L'eficàcia fiscal de criteris d'imputació temporal d'ingressos i despeses diferents de la de la meritació, utilitzats excepcionalment pel contribuent per aconseguir la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la seva activitat econòmica, està supeditada a l'aprovació dels mateixos per l'Administració tributària.

A aquest efecte, els contribuents hauran de presentar una sol·licitud davant la Delegació corresponent al seu domicili fiscal, en què consti la descripció del criteri utilitzat, així com la seva adequació al principi d'imatge fidel que han de proporcionar els comptes anuals resultants de la seva comptabilitat.

Així mateix, el contribuent haurà d'exposar la incidència, a efectes fiscals, del criteri d'imputació temporal.

Important: la utilització de criteris d'imputació fiscal diferents de la meritació o el canvi del criteri d'imputació no podrà alterar la qualificació fiscal dels ingressos comptables i despeses deduïbles, ni originar el que algun cobrament o pagament deixi de computar-se o que es computi novament en un altre exercici.