Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Cuadros: Mètodes i modalitats de determinació del rendiment net d'activitats econòmiques: estimació objectiva

Estimació objectiva (Vegeu Capítols 8 i 9)

Àmbit d'aplicació

Empresaris i professionals en els que concorrin:

 • Que la seva activitat estigui entre les relacionades en l'Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre, i no excloses de la seva aplicació

 • Que el volum de rendiments íntegres l'any immediatament anterior, no superi qualsevol dels següents imports:

  • 250.000 euros per al conjunt de les activitats, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals.
  • 125.000 euros quan correspongui a operacions per les quals estiguin obligats a expedir factura en ser el destinatari un empresari o professional que actuï com a tal.
  • 250.000 euros per al conjunt d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals.
 • Que el volum de compres en béns i serveis en l'exercici anterior, excloses les adquisicions d'immobilitzat, no superi la quantitat de 250.000 euros anuals (IVA exclòs).

 • Que l'activitat no es desenvolupi fora de l'àmbit d'aplicació de l'IRPF.

 • Que no hagin renunciat o estiguin exclosos del règim simplificat de l'IVA i del règim especial simplificat de l'Impost General Indirecte Canari (IGIC). Que no hagin renunciat al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA, ni al règim especial de l'agricultura i ramaderia del IGIC.

 • Que cap activitat exercida pel contribuent es trobi en estimació directa, en qualsevol de les seves modalitats.

Determinació del rendiment net

ACTIVITATS DIFERENTS DE LES AGRÍCOLES, RAMADERES I FORESTALS

NÚM. unitats dels mòduls

(x)  Rendiment anual per unitat

(=) Rendiment  net previ 

(-) Minoracions per incentius al treball i a la inversió

(=) Rendiment net minorat

(x)  Índexs correctors

(=)  Rendiment net de mòduls

(-) Reducció general 15%

(-) Reducció especial Lorca (20%)

(-) Reducció especial illa de La Palma  (20%)

(-) Despeses extraordinàries

(+)  Altres percepcions empresarials

(=)  Rendiment net de l'activitat

(-) Reducció (30%) amb una base reducció màxima de 300.000 euros

 • Per rendiments amb període de generació superior a dos anys quan s'imputin en un només exercici 
 • Per rendiments obtinguts de forma notòriament irregular quan s'imputin en un només exercici

Règim transitori : aplicació d'aquesta reducció a rendiment que vinguessin percebent-se de forma fraccionada amb anterioritat a 01-01-2015.

(-) Reducció per a contribuents amb rendes totals inferiors a 12.000 euros inclosos les de l'activitat

(=)  Rendiment net reduït 

ACTIVITATS AGRÍCOLES, RAMADERES I FORESTALS

Volum total d'ingressos

(x) Índex de rendiment net

(=) Rendiment  net previ

(-) Reducció  per adquisició de gasoil agrícola: 35%

(-) Reducció per adquisició de fertilitzants: 15%

(-) Amortització de l'immobilitzat material i intangible (excloses activitats forestals)

(=) Rendiment net minorat

(x)  Índexs correctors

(=)  Rendiment net de mòduls

(-) Reducció general (25%)

(-) Reducció agricultors joves

(-) Reducció especial illa de La Palma  (20%)

(-) Despeses extraordinàries

(=)  Rendiment net de l'activitat

(-) Reducció (30%)  amb una base reducció màxima de 300.000 euros.

 • Per rendiments amb període de generació superior a dos anys quan s'imputin a un només exercici
 • Per rendiments  obtinguts de forma notòriament irregular quan s'imputin en un només exercici

Règim transitori: aplicació d'aquesta reducció a rendiment que vinguessin percebent-se de forma fraccionada amb anterioritat a 01-01-2015.

(-) Reducció per a contribuents amb rendes totals inferiors a 12.000 euros inclosos les de l'activitat

(=) Rendiment  net reduït

Obligacions registrals

Factures emeses, factures rebudes i justificants documentals.

Si es practiquen amortitzacions :

– Llibre registre de béns d'inversió

Per a les activitats el rendiment net de la qual es fixa en funció del volum d'operacions (agrícoles, ramaderes, forestals i de transformació de productes naturals):

– Llibre registre de vendes i ingressos