Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Mètode i modalitats de determinació del rendiment net de les activitats econòmiques

Normativa: Art. 16 Llei  IRPF

Introducció

Els mètodes de determinació del rendiment net de les activitats empresarials, mercantils o no mercantils, i de les professionals són els següents:

  • Estimació directa, que admet dues modalitats: normal i simplificada.

  • Estimació objectiva, que s'aplica com a mètode voluntari a cadascuna de les activitats econòmiques, aïlladament considerades, que determini el Ministre d'Hisenda.

Sens perjudici del comentari detallat de cadascun dels mètodes i modalitats de determinació del rendiment net en els Capítols corresponents del manual, els quadres dels apartats següents recullen les notes més significatives de cadascun d'aquests mètodes i modalitats.

Important: l'article 60 de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre) va modificar, amb efectes des de l'1 de gener de 2022 i vigència indefinida,  la disposició transitòria trenta-dosena de la Llei de l'IRPF, prorrogant per al període impositiu 2022  els límits quantitatius excloents fixats en els exercicis 2016 a 2021  per a l'aplicació de mètode d'estimació objectiva, a excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals que tenen el seu propi límit quantitatiu per volum d'ingressos.

  1. Cuadros: Mètodes i modalitats de determinació del rendiment net d'activitats econòmiques: estimació directa
  2. Cuadros: Mètodes i modalitats de determinació del rendiment net d'activitats econòmiques: estimació objectiva