Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Cuadros: Mètodes i modalitats de determinació del rendiment net d'activitats econòmiques: estimació directa

Estimació directa (Vegeu Capítol 7)
InformacióModalitat normal (EDN)Modalitat simplificada (EDS)

Àmbit d'aplicació

Empresaris i professionals en els que concorri alguna d'aquestes dues circumstàncies:

 • Que l'import net del volum de negoci del conjunt de les seves activitats superi 600.000 euros anuals l'any anterior.
 • Que hagin renunciat als EDS.

Empresaris i professionals en els que concorri alguna d'aquestes dues circumstàncies:

 • Que la seva activitat no sigui susceptible d'acollir-se a la EO.
 • Que hagin renunciat o estiguin exclosos de la EO.

Sempre que, a més, l'import net del volum de negoci de totes les seves activitats no superi la quantitat de 600.000 euros anuals l'any anterior i no hagin renunciat als EDS.

Determinació del rendiment net

(+) Ingressos íntegres.

(-) Despeses deduïbles.

(-) Amortitzacions.

(=) Rendiment net.

(-) Reducció rendiments amb període de generació superior a dos anys o obtinguts de forma notòriament irregular quan s'imputin en un només exercici (30%). Base reducció màxima: 300.000 euros.

Règim transitori : aplicació d'aquesta reducció a rendiments que vinguessin percebent-se de forma fraccionada amb anterioritat a 1-1-2015.

(=) Rendiment net reduït.

(-) Reducció per a treballadors autònoms econòmicament dependents amb únic clienta no vinculat:

 • Reducció general: 2000 euros.
 • Increment addicional per a contribuents amb rendiment net de l'activitat inferior a 14.450 euros i rendes diferents de les anteriors, excloses les exemptes, inferiors a 6.500 euros.
 • Increment addicional per discapacitat.

(-) Reducció per a contribuents amb rendes totals inferiors a 12.000 euros, incloses les de l'activitat (incompatible amb la reducció anterior).

(-) Reducció per inici d'activitat.

(=) Rendiment net reduït total.

(+) Ingressos íntegres.

(-) Despeses deduïbles (excepte provisions i amortitzacions).

(-) Amortitzacions taula simplificada.

(=) Diferència.

(-) Despeses de difícil justificació: 5% s/diferència positiva (Màxim 2000 euros). (incompatible amb reducció per a treballadors autònoms)

(=) Rendiment net.

(-) Reducció rendiments amb període de generació superior a dos anys o obtinguts de forma notòriament irregular quan s'imputin en un només exercici (30%). Base reducció màxima: 300.000 euros.

Règim transitori : aplicació d'aquesta reducció a rendiments que vinguessin percebent-se de forma fraccionada amb anterioritat a 1-1-2015.

(=) Rendiment net reduït.

(-) Reducció per a treballadors autònoms econòmicament dependents o amb únic clienta no vinculat (incompatible amb despeses de difícil justificació).

 • Reducció general: 2000 euros.
 • Increment addicional per a contribuents amb rendiment net de l'activitat inferior a 14.450 euros i rendes diferents de les anteriors, excloses les exemptes, inferiors a 6.500 euros.
 • Increment addicional per discapacitat.

(-) Reducció per a contribuents amb rendes totals inferiors a 12.000 euros, incloses les de l'activitat (incompatible amb la reducció anterior).

(-) Reducció per inici d'activitat.

(=) Rendiment net reduït total.

Obligacions registrals

1. Activitats mercantils:

 • Comptabilitat ajustada al Codi de Comerç.

2. Activitats no mercantils:

 1. En general, llibres registres de:

  • Llibre registre de vendes i ingressos.
  • Llibre registre de compres i despeses.
  • Llibre registre de Béns d'inversió.
 2. Activitats professionals:

  • Llibre registre de vendes i ingressos.
  • Llibre registre de compres i despeses.
  • Llibre registre de Béns d'inversió.
  • Llibre registre de provisions de fons i acomptes.

1. En general (encara que portin comptabilitat ajustada al que disposa el Codi de Comerç)

 • Llibre registre de vendes i ingressos.
 • Llibre registre de compres i despeses.
 • Llibre registre de Béns d'inversió.

2. Activitats professionals :

 • Llibre registre de vendes i ingressos.
 • Llibre registre de compres i despeses.
 • Llibre registre de Béns d'inversió.
 • Llibre registre de provisions de fons i acomptes