Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Entitats en règim d'atribució de rendes

Normativa: Art. 31 Reglament IRPF

Les entitats en règim d'atribució de rendes que desenvolupin activitats econòmiques aplicaran la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa, llevat de renúncia expressa a la mateixa, sempre que es compleixin els següents requisits:

  1. Que tots els seus socis, hereus, comuners o partícips siguin persones físiques contribuents per l'IRPF.

  2. Que l'entitat compleixi els requisits anteriorment comentats, determinants de l'aplicació de la modalitat.

En conseqüència, l'aplicació del mètode d'estimació directa a aquestes entitats no depèn de les circumstàncies que concorrin individualment a cadascun dels seus membres, per la qual cosa l'entitat podrà determinar el seu rendiment conforme a aquest mètode, sigui quina sigui la situació dels socis, hereus, comuners o partícips en relació amb les activitats que personalment desenvolupin.

La renúncia a la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa haurà d'efectuar-se per tots els socis, hereus, comuners o partícips. Tanmateix, la revocació d'aquesta renúncia no requereix unanimitat, en els termes previstos per la normativa reguladora de la declaració censal.

El rendiment net determinat per l' entitat en règim d'atribució de rendes  s'atribuirà als socis, hereus, comuners o partícips, segons les normes o pactes aplicables en cada cas i, si aquests no constessin a l'Administració en forma fefaent, s'atribuirà per parts iguals.

Tingui-se en compte que, amb efectes per als períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener de 2016, les societats civils per tal mercantil són contribuents de l'impost sobre societats, per la qual cosa deixa de resultar-los d'aplicació el règim d'atribució de rendes.