Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Regles d'amortització

A. Base d'amortització

La base de l'amortització està constituïda pel preu d'adquisició de l'element, incloses les despeses  addicionals que es produeixin fins a la seva posada en condicions de funcionament,  o pel seu cost de producció, exclòs, si escau, el valor residual. En el supòsit d'adquisició  de béns i posterior afectació a l'activitat econòmica exercida, l'amortització  prendrà com a base el valor d'adquisició que tinguessin els béns en el moment de l'afectació.

B. Inici del còmput de l'amortització

L'amortització s'efectuarà a partir de la posada en condicions de funcionament de l'element  si pertany a l'immobilitzat material o inversions immobiliàries, o des del moment  en què estiguin en condicions de produir ingressos si pertany a l'immobilitzat intangible.

C. Amortització de l'immobilitzat intangible

A partir  d'1 de gener de 2016 tots els immobilitzats intangibles passen a considerar-se actius  de vida útil definida i són amortitzables aplicant-se els següents criteris:

  • Amb caràcter general, l'immobilitzat intangible s'amortitzarà tenint en compte la seva vida útil. 

  • No obstant això, quan la mateixa no pugui estimar-se de manera fiable, l'amortització serà  deduïble amb el límit anual màxim de la veinteava part del seu import (el 5 per 100).

Així mateix, l'amortització del fons de comerç serà deduïble amb el límit anual màxim  de la veinteava part del seu import (el 5 per 100).

Ara bé ha de tenir-se en compte que l'article 39 del Codi de Comerç en la redacció  donada per la disposició final primera de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes  (BOE de 21 de juliol) aplicable als exercicis que comiencen a partir d'1 de gener de 2016, disposa  que els immobilitzats intangibles són actius de vida útil definida i que quan la vida útil d' aquests actius no pugui estimar-se de manera fiable s'amortitzaran en un termini de 10 anys, llevat que  una altra disposició legal o reglamentària estableixi un termini diferent. 

En el cas del fons de comerç, l'esmentat article 39 del Codi de Comerç assenyala que  únicament podrà figurar en l'actiu del balanç quan s'hagi adquirit a títol onerós i  es presumirà, llevat que hi hagi una prova en contra, que la vida útil del fons de comerç és de deu anys. 

Com a conseqüència de l'anterior en els immobilitzats intangibles en els que no pugui estimar-se  de manera fiable la seva vida útil i en el cas del fons de comerç, l'amortització comptable serà  del 10 per 100 mentre que l'amortització fiscal serà del 5 per 10, per la qual cosa en els exercicis  onzè al vintè no haurà despesa comptable per amortització, però sí amortització fiscal. 

Atenció:  téngase en compte que fins al 31 de desembre de 2015 la deduïbilitat fiscal dels actius immaterials de vida útil indefinida, inclòs el fons de comerç, es realitzava no a través de l'amortització sinó a través de les correccions valoratives que era procedent practicar pel seu possible "deteriorament".  Per això, quan es produeix la reversió d'un deteriorament o correcció de valor que hagi estat fiscalment deduïble, s' ha d'incloure l'import corresponent a la reversió del deteriorament o correcció de valor  amb el límit que  estableix  la disposició transitòria quinzena de la LIS, comentari  del qual  es realitza en l'apartat sobre "Pèrdues per deteriorament del valor dels elements patrimonials" d'aquest Capítol.

D. Elementos patrimonials usats

Tractant-se d'elements patrimonials de l'immobilitzat material i inversions immobiliàries que s'adquireixin usats, és a dir, que no siguin llocs en condicions de funcionament per primera vegada, el càlcul de l'amortització a aquells casos en què s'utilitza l'amortització per taules s'efectuarà d'acord amb els següents criteris:

  1. Si es pren com a base de l'amortització el valor d'adquisició de l'element usat, el  coeficient màxim utilitzable serà el doble del coeficient d'amortització lineal màxim  fixat en la taula d'amortització. 

  2. Si es pren com a base d'amortització el preu d'adquisició o cost de producció  originari, s'aplicarà el coeficient d'amortització lineal màxim fixat en les taules d' amortització per a aquest element. 

  3. Si no es coneix el preu d'adquisició o cost de producció originari, el contribuent  podrà determinar aquell pericialment, i una vegada fixat, es procedirà d'acord amb  el que preveu la lletra anterior.

A aquests efectes, no tindran la consideració d'elements patrimonials usats els edificis  de la qual antiguitat sigui inferior a deu anys.

E. Excés d'amortitzacions

La dotació en un exercici d'amortitzacions superiors a les permeses fiscalment no constitueix  despesa deduïble, sens perjudici que l'excés pugui ser-ho en períodes posteriors. 

Important: l'article 7 de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s'adopten  diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a  l' impuls de l'activitat econòmica (BOE de 28 de desembre) va establir per als contribuents que  no complien els requisits per ser considerats de petites empreses,  una limitació a la deduïbilitat de l'amortització comptable de l'immobilitzat material,  intangible i de les inversions immobiliàries en els exercicis 2013 i 2014 de fins al 70  per 100 de l'import que hagués resultat fiscalment deduïble per aplicació dels sistemes  generals d'amortització o el previst per a elements de l'immobilitzat intangible  amb vida útil definida. L'amortització comptable que no va resultar fiscalment deduïble (el  30 per 100) es pot deduir des de 2015 de forma lineal durant un termini de deu anys o,  opcionalment, durant la vida útil de l'element patrimonial.

Precisió: la disposició derogatòria 2.z) de la LIS declara vigent l'article 7 de la Llei 16/2012 en el que fa referència a l'impost sobre societats.