Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

a) Llibertat d'amortització en elements nous de l'actiu material fix. Règim transitori per a les quantitats pendents d'aplicar a 31 de març de 2012

Normativa: disposició addicional  trentena Llei IRPF i disposició transitòria tretzena  LIS

Àmbit d'aplicació 

El règim transitori és aplicable pels contribuents de l'IRPF que a 31 de març de 2012  tinguessin quantitats pendents d'aplicar per les següents inversions que hagin gaudit de  la llibertat d'amortització de la disposició addicional onzena del text refós de la LIS

  • Inversions realitzades en els anys 2009 i 2010 a les que resulti aplicable la llibertat d' amortització amb manteniment de treball de la disposició addicional onzena del   text refós de la LIS, segons redacció donada pel Reial Decret llei 6/2010, de 9 d' abril, de mesures per a l'impuls de la recuperació econòmica i el treball (BOE de 13 d'abril). 

  • Inversions realitzades des de l'1 de gener de 2011 fins al 30 de març de 2012 a les que  resulti aplicable la llibertat d'amortització sense manteniment de treball de la  disposició addicional onzena del text refós de la LIS, segons redacció donada pel  Reial Decret llei 13/2010, de 3 de desembre, d'actuacions en l'àmbit fiscal, laboral i  liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació de llocs de treball (BOE de 3 de desembre). Aquest últim règim de llibertat d'amortització també era aplicable a les inversions realitzades  entre el 3 de desembre de 2010 i el 31 de desembre de 2010 quan l'entitat no hagués complert  amb el requisit de manteniment del treball.

Contingut del règim transitori 

Els contribuents que, a 31 de març de 2012, no haguessin amortitzat en la seva totalitat  la inversió realitzada per aquest concepte podran seguir aplicant les quantitats que tingui  pendents en les condicions i amb els requisits establerts per la disposició addicional  onzena del text refós de la LIS, segons redacció donada pel Reial Decret llei 6/2010,  de 9 d'abril i pel Reial Decret llei 13/2010. 

Límit en l'aplicació de les quantitats pendents

Les quantitats pendents d'amortitzar podran aplicar-se amb el límit del rendiment net  positiu de l'activitat econòmica a la que s'haguessin afectat els elements patrimonials  previ a la deducció de les quantitats pendents i, si escau, a la minoració del 5 per  100 per provisions i despeses de difícil justificació prevista per a la modalitat simplificada d' estimació directa. 

Important: aquest límit també resulta aplicable a les inversions realitzades fins al  31 de març de 2012 que corresponguin a elements nous encarregats en virtut de  contractes d'execució d'obres o projectes d'inversió període d'execució del qual, en  ambdós casos, requeriu un termini superior a dos anys entre la data d'encàrrec o inici de  la inversió i la data de la seva posada a disposició o en funcionament, a les que resulti d'aplicació  qualsevol dels règims de la llibertat d'amortització de la disposició  addicional onzena del text refós de la LIS

Conseqüències d'aplicació de la llibertat d'amortització en la transmissió d'elements  patrimonials 

La transmissió el 2022 d'elements patrimonials que haguessin gaudit de la llibertat d' amortització de la disposició addicional onzena del text refós de la LIS, té dues  conseqüències:

  1. En el càlcul del guany o pèrdua patrimonial el valor d'adquisició no es minorarà  en l'import de les amortitzacions fiscalment deduïdes que excedeixin les que haguessin estat  fiscalment deduïbles de no haver-se aplicat la llibertat d'amortització.

    En relació amb el  càlcul del guany o pèrdua patrimonial d'elements afectes  a l'activitat vegeu el Capítol 11.

  2. L'excés entre l'import de les amortitzacions fiscalment deduïdes i l'import de  les amortitzacions que haguessin estat fiscalment deduïbles de no haver-se aplicat aquella  tindrà, per al transmitent, la consideració de rendiment íntegre de l'activitat econòmica  durant el període impositiu en què s'efectuï la transmissió.

    Vegeu dins l'apartat "Ingressos íntegres computables" el que s'indica sobre la transmissió elements patrimonials que hagin gaudit llibertat amortització  en aquest  Capítol 7 i la disposició addicional trentena de la Llei de l'IRPF.