Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

c) Llibertat d'amortització en els supòsits establerts en l'article 12.3 de la Llei de l'impost sobre Societats

D'acord amb el que estableix l'article 12.3 de la LIS podran amortitzar-se lliurement: 

  • Els elements de l'immobilitzat material i intangible, exclosos els edificis, afectes a  les activitats de recerca i desenvolupament. Els edificis podran amortitzar-se de forma lineal durant un període de 10 anys, en la part que  es trobin afectes a les activitats de recerca i desenvolupament. 

  • Les despeses de recerca i desenvolupament activats com immobilitzat intangible, excloses  les amortitzacions dels elements que gaudeixin de llibertat d'amortització.

  • Els elements de l'immobilitzat material o intangible de les entitats que tinguin la  qualificació d'explotacions associatives prioritàries d'acord amb el que disposa la Llei  19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries, adquirits durant els  cinc primers anys a partir de la data del seu reconeixement com explotació prioritària. 

  • Els elements de l'immobilitzat material nous, valor unitari del qual no excedeixi 300  euros, fins al límit de 25.000 euros referit al període impositiu. Si el període impositiu  tingués una durada inferior a un any, el límit assenyalat serà el resultat de multiplicar 25.000  euros per la proporció existent entre la durada del període impositiu respecte de l'any. Les quantitats aplicades a la llibertat d'amortització minoraran, a efectes fiscals, el valor dels  elements amortitzats.