Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Import de la reducció

Quantia fixa: 2000 euros

Quan es compleixin els requisits anteriors, els contribuents, podran reduir el rendiment net de les activitats econòmiques en 2000 euros.

Reducció addicional per a contribuents amb rendiments nets inferiors a 14.450 euros

Quan els rendiments nets d'activitats econòmiques siguin inferiors a 14.450 euros, i el contribuent no tingui rendes, excloses les exemptes, diferents de les d'activitats econòmiques superiors a 6.500 euros s'estableixen les següents reduccions addicionals:

(*) RN=rendimiento net de les activitats econòmiques.
Rendiment netImport de la reducció
Import de la reducció addicional per a treballadors autònoms econòmicament dependents o amb únic clienta no vinculat
11.250 euros o menys 3.700 euros
Entre 11.250,1 i 14.450 euros 3.700 - [1,15625 x (RN - 11.250)] (*)

En el supòsit de tributació conjunta d'unitats familiars en les que diversos dels seus membres obtinguin rendiments de l'activitats econòmiques, l'import de la reducció es determinarà en funció de la quantia conjunta dels rendiments nets de l'activitat econòmica de tots els membres de la unitat familiar i, si escau, de les rendes diferents de les d'activitat econòmica, sense que sigui procedent multiplicar l'import de la reducció resultant en funció del nombre de membres de la unitat familiar perceptors de rendiments d'activitats econòmiques.

Atenció: el concepte de "rendes excloses les exemptes, diferents de les d'activitats econòmiques" a què es refereix l'article 32.2.3ª, inclou la suma algebraica dels rendiments nets (del treball i del capital mobiliari i immobiliari), d'imputacions de rendes i dels guanys i pèrdues patrimonials computades l'any, sense aplicar les regles d'integració i compensació. Ara bé, els rendiments han de computar-se pel seu import net, això és, una vegada deduïdes les despeses, però sense aplicació de les reduccions corresponents, llevat en el cas de rendiments del treball, en què es podran tenir en compte la reducció prevista en l'article 18 de la Llei de l'IRPF en aplicar-se amb caràcter previ a la deducció de despeses.

Reducció addicional per a persones amb discapacitat

Addicionalment, les  persones amb discapacitat  que obtinguin rendiments nets derivats de l'exercici efectiu d'una activitat econòmica podran aplicar, la quantitat que correspongui de les següents:

  • 3.500 euros anuals, amb caràcter general.

  • 7.750 euros anuals, per a les persones amb discapacitat que acreditin necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda, o un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.