Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Epígraf IAE: 644.1 - Comerç al detall de pa, pastisseria, confiteria i similars i de llet i productes lactis

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat de fabricació Persona 6.248,22
2 Resta personal assalariat Persona 1.058,17
3 Personal no assalariat Persona 14.530,89
4 Superfície del del local de fabricació m2 49,13
5 Resta superfície local independent m2 34,01
6 Resta superfície local no  independent m2 125,97
7 Superfície del forn 100 dm2 629,86
NOTA: El rendiment net resultant de l'aplicació dels signes o mòduls anteriors inclou, si escau, el derivat de la fabricació i comerç al detall de productes de pastisseria salada i plats precuinats, de la degustació dels productes objecte de la seva activitat acompanyats de qualsevol tipus de begudes, cafès, infusions o solubles, les activitats de «càtering» i del comerç al detall de formatges, embotits i emparedats, així com de loteries, sempre que aquestes activitats es desenvolupin amb caràcter accessori a l'activitat principal.
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 43.605,26 euros