Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Epígraf IAE: 647.1 - Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentaris i de begudes en establiments amb venedor

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 1.026,67
2 Personal no assalariat Persona 10.839,90
3 Superfície del local independent m2 20,15
4 Superfície del local no  independent m2 68,65
5 Consum d'energia elèctrica 100 kwh 8,81
NOTA: El rendiment net resultant de l'aplicació dels signes o mòduls anteriors inclou, si escau, el derivat de la comercialització de loteries, sempre que aquesta activitat es desenvolupi amb caràcter accessori a l'activitat principal
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 15.822,10 euros