Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Epígraf IAE: 659.3 - Comerç al detall d'aparells i instruments metges, ortopèdics, òptics i fotogràfics

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 7.174,12
2 Personal no assalariat Persona 19.273,74
3 Consum d'energia elèctrica 100 kwh 119,67
4 Potència fiscal vehicle CVF 1.070,76
Nota: El rendiment  net resultant  de l'aplicació  dels signes o mòduls  anteriors  inclou, si escau, el derivat del servei de recollida de negatius i un altre material fotogràfic impressionat per al seu processat en laboratori de tercers i l'entrega de les corresponents còpies i ampliacions, sempre que aquesta activitat es desenvolupi amb caràcter accessori a l'activitat principal de comerç al detall d'aparells i instruments fotogràfics
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 35.524,14 euros