Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Epígraf IAE: 659.4 - Comerç al detall de llibres, periòdics, articles de papereria i escriptori i articles de dibuix i bells arts, excepte en quioscos situats en la via pública

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 4.648,37
2 Personal no assalariat Persona 17.176,30
3 Consum d'energia elèctrica 100 kwh 57,94
4 Superfície del local m2 30,86
5 Potència fiscal vehicle CVF 535,38
Nota: El rendiment  net resultant  de l'aplicació  dels signes o mòduls  anteriors  inclou, si escau, el derivat de la venda d'articles d'escàs valor com ara dolços, articles de fumador, etc., els serveis de comercialització de targetes de transport públic, targetes per a ús telefònic i d'altres similars, així com loteries, sempre que aquestes activitats es desenvolupin amb caràcter accessori a l'activitat principal
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 25.207,02  euros