Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Epígraf IAE: 673.2 - Altres cafès i bars

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 1.643,93
2 Personal no assalariat Persona 11.413,08
3 Potència elèctrica kW contractat 94,48
4 Taules Taula 119,67
5 Longitud de barra Metre 163,76
6 Màquines tipus "A" Màquina tipus "A" 806,23
7 Máguinas tipus "B" Màquina tipus "B" 2.947,75
NOTA: El rendiment  net resultant  de l'aplicació  dels signes o mòduls  anteriors  inclou, si escau, el derivat de màquines d'esbarjo com ara billar, futbolí, dards, etc., així com dels expositors de cintes, vídeos, compact-disc, expenedors de boles, etc., màquines de jocs infantils, màquines reproductores de compact-disc i vídeos musicals, loteries, màquines d'apostes esportives i el servei d'ús de telèfon, sempre que es realitzin amb caràcter accessori a l'activitat principal
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 19.084,78  euros