Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Epígraf IAE: 722 - Transport de mercaderies per carretera

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat (euros)
1 Personal assalariat Persona 2.728,59
2 Personal no assalariat Persona 10.090,99
3 Càrrega vehicles Tona 126,21
NOTA : El rendiment net resultant de l'aplicació dels signes o mòduls anteriors inclou, si escau, el derivat de les activitats auxiliars i complementàries del transport, com ara agències de transports, dipòsits i emmagatzematge de mercaderies, etc., sempre que es desenvolupin amb caràcter accessori a l'activitat principal.
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 33.640,86 euros