Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Epígraf IAE: 973.3 - Serveis de còpies de documents amb màquines fotocopiadores

MòdulDefinicióUnitatRendiment anual per unitat  (euros)
1 Personal assalariat Persona 4.125,59
2 Personal no assalariat Persona 17.044,03
3 Potència elèctrica kW contractat 541,68
NOTA: El rendiment net resultant de l'aplicació dels signes o mòduls anteriors inclou, si escau, el derivat dels serveis de reproducció de plans i l'enquadernació dels seus treballs, sempre que aquestes activitats es desenvolupin amb caràcter accessori a l'activitat principal de serveis de còpies de documents amb màquines fotocopiadores.
Quantia a l'efecte de l'índex corrector d'excés: 24.192,95 euros